Úvodní stránka | o ČSHLM | Lékaři | Pacienti | Kontakt

 
 
nacházíte se
ČSHLMHistorie
Přeskočit navigaci

Historie

V roce 1974 byla  zásluhou asistenta přednosty  I. interní kliniky a vedoucího hyperbarické komory doc. MUDr. Rudolfa Barcala,CSc., založena Odborná pracovní skupina „Tlakové komory“ ( OPS-TK) v rámci Čs. bioklimatologické společnosti při ČSAV Praha. Zařazení do oboru aplikované fyziky atmosféry bylo zvoleno proto, že hyperbarické komory jsou vlastně specifickým druhem klimatických komor s kryptoklimatem tlakovým a vlhkostně-teplotním.

V roce 1991, s ohledem na převládající fyziologicko – patologickou a klinickou problematiku, byla OPS –TK  převedena z rámce  ČSAV do Čs.společnosti patologické a klinické fyziologie České lékařské společnosti J.E.P. 

V roce 1995 podařilo  ustavit novou a poprvé samostatnou organizaci – Asociaci pracovníků v hyperbarické medicíně (APHM ČR). Jejími zakladateli byli již zmiňovaný Doc. MUDr. Rodolf Barcal, CSc., MUDr. Vladimír Doležal, CSc. a Doc. MUDr. Milada Emmerová, CSc. APHM byla občanské sdružení profesionálů, zabývajících se zejména problematikou léčby v přetlaku, tedy hyperbarickou oxygenoterapií. Řešila i odborné medicínské otázky práce a pobytu v přetlaku, spolupracovala se sdruženími potápěčů.

V roce 2004 na základě přijetí zákona č. 95/2004 Sb. se hyperbarická medicína stala samostatným medicínským oborem. Z tohoto důvodu byla koncem roku 2004 ukončena činnost občanského sdružení Asociace pracovníků v hyperbarické medicíně a byla založena odborná společnost s názvem Česká společnost hyperbarické medicíny. Tato přebrala veškeré kompetence a odpovědnost za rozvoj oboru.  

V roce 2005 vznikla v rámci  IPVZ subkatedra hyperbarické medicíny, byla konstituována Akreditační komise Ministerstva zdravotnictví ČR.  V roce 2006-2007 vzniká síť akreditovaných pracovišť pro postgraduální vzdělávání v oboru.

V roce 2007 vzniká aktivita integrovat letecké zdravotnictví do našeho oboru, předsednictvo ČLS schvaluje změnu názvu OS na Českou společnost hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP.

 

 

Partneři webu