Úvodní stránka | o ČSHLM | Lékaři | Pacienti | Kontakt

 
 
nacházíte se
ČSHLMInformace o členství
Přeskočit navigaci

Informace o členství

Výňatek ze stanov ČSHLM ČLS JEP

§ 9 Formy členství

Členství v ČSHLM je řádné, přidružené a čestné.

§ 10 Řádné členství

 1. Řádným členem ČSHLM může být pouze člen ČLS JEP který souhlasí s posláním a cíli ČSHLM a zaváže se přispívat k jejich plnění
 2. O přijetí za člena ČSHLM rozhoduje výbor na základě přihlášky. Zrušení členství potvrzuje shromáždění členů na návrh výboru společnosti.
 3. Řádné členství v ČSHLM zaniká:
  • a. úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby
  • b. vystoupením na základě písemného prohlášení a to dnem doručení prohlášení
  • c. zánikem ČSHLM, pokud nemá tato odborná společnost nástupce
  • d. zrušením, zejména pro neplnění členských povinností. Zrušení členství potvrzuje shromáždění členů na návrh výboru společnosti. Bude-li člen v prodlení s placením členského příspěvku ČLS JEP, může o zrušení členství rozhodnout předsednictvo ČLS JEP po projednání s výborem ČSHLM, jestliže člen byl na možnost vyloučení 2 měsíce předem předsednictvem nebo výborem ČSHLM ČLS JEP písemně upozorněn.

§ 11 Přidružené členství

 1. Výbor ČSHLM může rozhodnout o vzniku přidruženého členství pro fyzické nebo právnické osoby.
 2. Přidružený člen nemá volební a hlasovací právo a nemůže volit ani být volen do orgánů ČSHLM
 3. Podmínky členství musí být písemně dohodnuty včetně výše úhrad členských příspěvků a dalších ustanovení. 

§ 12 Práva řádného člena

Každý řádný člen ČSHLM má tato práva: 

 • a. účastnit se činnosti ČSHLM
 • b. volit zástupce do orgánů ČSHLM a sám být do nich volen
 • c. být informován o činnosti ČSHLM
 • d. obracet se se svými požadavky, návrhy a stížnostmi na volené orgány ČSHLM, svobodně vyslovovat svoje názory, náměty a připomínky ve věcech jejich činnosti.
 • e. využívat pomoci a podpory ČSHLM v činnostech vyplývajících z poslání a cílů ČSHLM. 

§ 13 Povinnosti řádného člena 

      1.  Každý řádný člen ČSHLM je povinen:

 • a. dodržovat stanovy a předpisy ČSHLM a jeho nadřízené organizační složky ČLS JEP
 • b. přispívat k naplňování poslání a cílů ČSHLM
 • c. poskytovat orgánům a funkcionářům ČSHLM potřebnou součinnost a nekonat nic, co by bylo v rozporu se zájmy a dobrým jménem ČSHLM
 • d. řádně a v termínu platit členské příspěvky
 • e. vykonávat řádně svěřené funkce

     2.  Členové ČSHLM, zejména osoby vykonávající funkce v orgánech ČSHLM nesmějí jednat v rozporu se zájmy ČSHLM. Dojde-li ke střetu zájmů při výkonu funkce, není osoba vykonávající funkci oprávněna za ČSHLM jednat. Při porušení této zásady je výbor ČSHLM oprávněn rozhodnout o odvolání příslušné osoby z funkce, v závažných případech o zrušení členství v ČSHLM. Zrušení členství potvrzuje nejbližší shromáždění členů. Návrh na odvolání z funkce ve výše uvedené situaci může vyjít i od revizní komise ČSHLM.

§ 14 Čestné členství, čestné funkce

 1. Čestným členem ČSHLM se může stát osoba, která má mimořádné zásluhy o rozvoj oboru HLM nebo ČSHLM.
 2. Na základě dřívějšího dlouhodobého výkonu funkce v ČSHLM může být taková osoba pověřena výkonem čestné funkce v ČSHLM. 

Výše členských příspěvků byla schválena na jednání Shromáždění členů ČSHLM ČLS JEP konaného dne 20.6.2014 v Rožnově p. R. takto: 

 • řádné členství- lékařský pracovník 500,- Kč, nelékařský pracovník, student 200,- Kč,-, důchodce, MD 0,- Kč,
 • přidružené členství 10 000,- Kč.
Partneři webu