Úvodní stránka | o ČSHLM | Lékaři | Pacienti | Kontakt

 
 
nacházíte se
Úvodní stránkaAktuálně
Přeskočit navigaci

Aktuálně

Zpráva o činnosti výboru OS ČSHLM ČLS JEP v letech 2011-2014

Zpráva o činnosti výboru OS ČSHLM ČLS JEP v letech 2011-2014

Výbor odborné společnosti pracoval v daném funkčním období na základě výsledků voleb OS ČSHLM , konaných na podzim roku 2010 ve složení (abecedně): Hájek Michal, Hrnčíř Evžen, Kriška Peter, Macura Pavel, Malíková Alena, Maršálková Jana, Novotný Štěpán, Sázel Miloš, Skoumal David, Sůvová Alena, Šustr Karel.

Na jednání výboru České společnosti hyperbarické a letecké medicíny dne 15.12.2010 byli zvoleni do jednotlivých funkcí výboru:

Předseda: Hájek Michal

Místopředseda a vědecký sekretář: Hrnčíř Evžen

Místopředseda : Sázel Miloš

Místopředseda : Macura Pavel

Pokladník: Maršálková Jana

Revizní komise pracovala ve složení: Zapletalová Jitka, Klugar Miloslav, Greguš Igor

Editované, revidované doporučené postupy - vypracované, schválené a publikované

 • Doporučený postup diagnostiky a léčby potápěčské dekompresní nehody- 2011
 • Doporučení pro posuzování zdravotního stavu sportovních potápěčů - 2012
 • Doporučení pro posuzování zdravotního stavu sportovních potápěčů, Společná doporučení České společnosti hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP a České společnosti tělovýchovného lékařství - 2013-2014
 • připravuje se: aktualizovaná verze Doporučeného postupu dg a léčby intoxikace CO (Hájek) a Doporučený postup v problematice léčby pacientů s implantabilní technikou typu ICD, kardiostimulátory a jejich vhodnost použití za podmínek zvýšeného atmosférického tlaku (Novotný)

Organizace a spolupráce na organizaci vzdělávacích akcí v ČR v oboru HLM

 • Konference odborné společnosti ČSHLM 2011 ve Špindlerově Mlýně,
 • Mezinárodní workshop potápěčské medicíny a III. Ostravské dny hyperbarické medicíny 2012,
 • Společná Mezinárodní konference hyperbarické a letecké medicíny k 60. výročí založení Ústavu leteckého zdravotnictví Praha a 20. kongres České společnosti hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP 2013,
 • Mezinárodní workshop potápěčské medicíny a medicíny založené na důkazech, IV. Ostravské dny hyperbarické medicíny 2014,

Mezioborová spolupráce v oblasti preventivně-léčebné péče a tvorbě společných doporučených postupů

 • koordinace zajištění péče o pacienty s otravou oxidem uhelnatým, dopis adresovaný premiérovi vlády ČR s výzvou k řešení problematiky závažných intoxikací oxidem uhelnatým (OS urgentní medicíny, prim. Šeblová), 28.4.2014
 • spolupráce s vedením OS SVL (společnost všeobecného lékařství), týkající se problematiky zdravotních prohlídek sportovních potápěčů (doc. Býma), 2011-2012
 • spolupráce s vedením OS ČSTL (společnost tělovýchovného lékařství) na úpravě a implementaci Doporučení pro posuzování zdravotního stavu sportovních potápěčů (dr. Slabý), 2013-2014
 • aktivní účast členů naší OS na školení pořádaných ČSTL v Praze pro lékaře provádějící zdravotní prohlídky sportovních potápěčů, 2013-2014
 • podpora centrové péče ze strany OS ČSÚCH (úrazové chirurgie), České společnosti otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof ČLS JEP, 2012

Legislativa, spolupráce, jednání s MZ ČR

řešení problémů ÚLZ s  příslušnou pobočkou VZP v Praze při podpisu smlouvy na rok 2011, týkající se nepřítomnosti specialisty s odborností 708 na pracovišti, 2010-2011

 • v této věci bylo písemně osloveno MZ ČR, které jako jediné řešení příslušné změny v textu registračního listu navrhlo jednání v rámci Pracovní skupiny-DŘ k SZV po předložení souhlasu příslušné odborné společnosti (ČSARIM)
 • PS k SZV na MZ - jednání dne 21.4.2011 a dne 18.10.2012 - Hájek, Sázel- vznik nové odbornosti 780- hyperbarická a letecká medicína,
 • sdílení výkonu 13065- transkutánní oximetrie s odborností diabetologie
 • jednání s náměstkem ministra ing. Noskem- 15.3.2012
 • kategorizace, akreditace pracovišť, ekonomika HBO ve vícemístné komoře u akutních případů v době ÚPS
 • jednou z nabízených variant řešení je zřízení tzv. centrové péče- vytvoření sítě akreditovaných pracovišť na území ČR – pracoviště I. typu budou poskytovat péči v celé šíři indikačního spektra vč. tzv. akutních (emergentních) indikací, pracoviště II. typu péči u neakutních indikací
 • možnost technického dovybavení pracovišť ze zdrojů EU
 • v této souvislosti byla zaslána výzva spolupracujícím klinickým pracovištím i vedení některých odborných společností s žádostí o podporu našich aktivit
 • přes opakované urgence bez následného vývoje řešení problematiky- nezájem ze strany úředníků MZ
 • vypracování odborného vyjádření k použití kyslíkové léčby pro kosmetické a wellness účely, 20.7.2011
 • vypracování návrhu OS k připravované vyhlášce č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, týkající se problematiky provádění zdravotních prohlídek pracovníků ve zvýšeném atmosférickém tlaku, 30.7.2012

Participace členů OS ČSHLM v Komisi pro lékovou politiku a kategorizaci

 • zasedání 1x ročně
 • členům výboru OS pravidelně předkládány zápisy z jednání KLPK ( Sázel, Hrnčíř)

Podpůrná stanoviska OS ČSHLM

 • k jednání dr Malíkové s VZP Brno a VZP Ostrava, týkající se smlouvy na poskytování zdravotní péče v nestátním zdravotnickém zařízení, 2.7.2012, resp. 16.8.2012
 • zaslání oficiálního podpůrného stanoviska OS ČSHLM na MZČR k projektu modernizace pracoviště v Traumacentru v Nemocnici České Budějovice, 13.2.2014

Novelizace znění Stanov OS ČSHLM

 • návrh novelizovaného znění stanov byl schválen na jednání Shromáždění členů 20.6.2014
 • zvýšení členských příspěvků- řádné členství- lékařský pracovník 500,- Kč, nelékařský pracovník, student 200,- Kč,-, důchodce, MD 0,- Kč - přidružené členství- 10 000,- Kč

Spolupráce s akreditační komisí oboru HLM

 • aktivní participace členů výboru v akreditační komisi oboru HLM- Hájek, Hrnčíř, Došel, Růžička, Zapletalová (po ukončení jejího členství Šustr)
 • akreditace pracoviště potápěčské medicíny Hradec Králové, dr Macura- AP pro specializované vzdělávání v potápěčské medicíně - 2011
 • FN Plzeň- AP pro základní vzdělávání v hyperbarické a letecké medicíně, AP pro specializované vzdělávání v potápěčské medicíně, 21.9.2012
 • Městská nemocnice Ostrava, AP pro základní vzdělávání v hyperbarické a letecké medicíně; AP pro specializované vzdělávání v hyperbarické oxygenoterapii, červenec 2012,
 • FN Královské Vinohrady Praha - AP pro specializované vzdělávání v potápěčské medicíně, 16.8.2012,
 • ÚLZ- AP pro základní vzdělávání v hyperbarické a letecké medicíně; AP pro specializované vzdělávání v potápěčské medicíně; AP pro specializované vzdělávání v letecké medicíně, akreditace k zajišťování teoretické části vzdělávacího programu- 1) kurzu Hyperbarická a letecká medicína a 2) kurzu Leteckého lékařství, obsaženého v lékařských vzdělávacích programech- 4.9.2013

Odborná garance vzdělávacích akcí ostatních OS v rámci ČLS JEP

 • Konference hojení ran „ Rande“ v Třinci, 9.-10.6.2011- prezentován blok přednášek s tématikou HBO, garance OS ČSHLM- Hájek
 • Konference ČSARIM, 19.-21.9.2013 Brno- spoluorganizace bloku přednášek na téma normobarická a hyperbarická oxygenoterapie- Hyánek, Novotný, Hájek

Spolupráce s IPVZ

 • udělování specializovaných způsobilostí – gestor oboru v IPVZ- doc. Hrnčíř,
 • účast členů výboru OS ve zkušební komisi během specializačního zkoušení

V Ostravě, 14.1.2015, M. Hájek, předseda OS ČSHLM ČLS JEP

Zpráva o činnosti výboru ke stažení zde [DOC].


Archiv

Partneři webu