Úvodní stránka | o ČSHLM | Lékaři | Pacienti | Kontakt

 
 
nacházíte se
Úvodní stránkaAktuálně
Přeskočit navigaci

Aktuálně

Zápis ze zasedání výboru ČSHLM, prosinec 2010

Zápis ze zasedání výboru ČSHLM, prosinec 2010

Místo konání: Pardubice
Přítomni: Hájek, Hrnčíř, Kriška, Macura, Maršálková, Novotný, Sázel, Skoumal, Sůvová, Šustr
Omluveni: Malíková

1) Zpráva o činnosti výboru v letech 2007-2010 (dr.Hájek)

Zpráva hodnotila činnost a provedené úkoly na různých úrovních - spolupráce s MZ ČR na legislativním procesu - připomínkování komplexní euronovely - (zákona č. 95/2004, 96/2004 vč. provádějících vyhlášek 423/2004, 424/2004) - vyhláška 189/2008 a 185/2009, připomínkovací proces vyhlášky o technickém a věcném vybavení - 221/2010 Sb., změna názvu oboru a odborné společnosti, zařazení oboru mezi specializační nástavbové obory, práce v akreditační komisi, vytvoření síťě akreditovaných pracovišť, vypracování vzdělávacího programu, spolupráce s IPVZ, ČLK, částečná úprava znění stanov, smlouva s firmou MeDitorial na výrobu webových stránek společnosti, garance a zajištění odborných vzdělávacích akcí - konference odborné společnosti, mezioborová spolupráce apod.
(kompletní zpráva na webu)

2) Zpráva o hospodaření (p. Maršálková)

Stav fondu k 1.1.2008 28 727, 74 Kč
Stav fondu k 1.1.2009
21 317, 66 Kč
Stav fondu k 1.1.2010 32  806, 06 Kč
Stav fondu k 15.12.2010 31 190 ,74 Kč
(kompletní zpráva na webu)

3) Zpráva o průběhu voleb do výkonného výboru ČSHLM 2010 (dr.Sůvová)

Na podzim proběhly korespondenční volby do výkonného výboru ČSHLM. Sčítání hlasů proběhlo dne 23.11.2010 v Pardubicích za účasti 3 členů volební komise: MUDr. Jana Sůvová, s. Jana Maršálková, s. Alena Vitoušková. Komise sečetla platné hlasy s následujícím výsledkem:

Počet platných hlasů: 69
Počet neplatných hlasů: 1

Doc. MUDr. Evžen Hrnčíř, CSc.,MBA 59 hlasů
MUDr. Miloš Sázel, CSc. 57 hlasů
MUDr. Michal Hájek 52 hlasů
MUDr. Karel Šustr 50 hlasů
MUDr. David Skoumal 46 hlasů
MUDr. Pavel Macura 45 hlasů
MUDr. Jana Sůvová 44 hlasů
Jana Maršálková 42 hlasů
MUDr. Alena Malíková 37 hlasů
MUDr. Štěpán Novotný 37 hlasů
MUDr. Peter Kriška 35 hlasů
PhDr. Miloslav Klugar 33 hlasů
Bc. Marcela Šašková 30 hlasů
MUDr. David Zub 29 hlasů
Jan Staněk 25 hlasů
Iva Holeková 23 hlasů
Pavel Jungmann 22 hlasů
Alice Kovářová 20 hlasů
Pavla Umlaufová 20 hlasů
Alena Vitoušková 14 hlasů

Vzhledem k tomu, že MUDr. Miloš Sázel s 57 hlasy, umístěný na 2. místě, je současným členem revizní komise, bude místo něho do revizní komise kooptován PhDr. Miloslav Klugar s 33 hlasy, umístěný na 12. místě. Oba kandidáti s tímto postupem souhlasí. Současné složení revizní komise: MUDr. Zapletalová Jitka, MUDr. Igor Greguš, PhDr. Miloslav Klugar
(kompletní zpráva na webu)

4) Volby do funkcí nového výboru

 • struktura výboru – předseda, 3 místopředsedové – pro leteckou medicínu, potápěčskou medicínu, místopředseda - vědecký sekretář, pokladník
 • návrh na funkci předsedy - kandidáti dr. Hájek, dr. Sázel - poměrem 6:3 v 1.kole zvolen dr. Hájek do funkce předsedy společnosti
 •  návrh do funkce místopředsedy, vědeckého sekretáře – kandidát doc. Hrnčíř - 9 hlasy v 1.kole zvolen doc. Hrnčíř do funkce místopředsedy, vědeckého sekretáře
 • návrh na funkci místopředsedy pro leteckou medicínu – kandidát dr. Sázel - 9 hlasy v 1.kole zvolen dr.Sázel do funkce místopředsedy pro leteckou medicínu
 • návrh místopředsedy pro potápěčskou medicínu – kandidáti dr. Macura, dr. Skoumal - poměrem hlasů 6:4 ve 3. kole byl dr. Macura zvolen do funkce místopředsedy pro potápěčskou medicínu
 • pokladník – kandidáti s. Maršálková, dr. Kriška - poměrem hlasů 6:4 v 1. kole p. Maršálková zvolena do funkce pokladníka

5) Poděkování členkám volební komise za provedenou práci a bezproblémový a korektní průběh voleb

 • navržení odměny á 2000,- Kč všem členkám volební komise
 • schválení nákladů na volby - poštovné, cestovné

6) Návrhy ČLK a ČLS k novele č. 48/1997 na volbu standardní/nadstandardní péče

 • předseda společnosti tč. písemně komunikuje s vedením ČLK, návrh je ponechat stávající stav vzhledem k povaze výkonů hyperbarické oxygenoterapie
 • standard vychází ze současné situace, kdy jsou naše výkony již nyní velmi limitované obsahem sazebníku zdravotních výkonů a registračním, resp. kalkulačním listem výkonů - omezeným indikačním seznamem na základě vědeckých důkazů, počtem expozic, finanční úhradou za výkon, které se na základě recentní srovnávací evropské studie, presentované na konferenci EUBS 2010 v Istanbulu, pohybují ve druhé polovině tabulky evropských zemí
 • další omezení a limitace by mohla být pro většinu pracovišť likvidační
 • navržený nadstandard by se měl týkat například dalších opakování léčby či výkonů nad rámec současného indikačního seznamu
 • dr. Sázel poveřen sepsáním odpovědi na dopis ČLK ze dne 2.11.10

7) Změna znění stanov

 • znění stanov neodpovídá současné situaci, vývoji medicíny v posledních 5 letech, rozšíření oboru o leteckou medicínu apod., navržení jednotlivých sekcí OS apod.
 • vytvořena pracovní skupina ve složení dr. Kriška, doc. Hrnčíř, dr. Sázel, která bude koordinovat návrh změny stanov
 • návrh znění stanov bude umístěn na webové stránky, každý člen společnosti se bude moci vyjádřit k návrhu změn

8) Doporučený postup pro posuzování zdravotního stavu sportovních potápěčů

 • byl předložen vypracovaný návrh znění doporučení (předkladatelé dr. Macura, doc. Pudil), který je umístěn cca 6 týdnů na webu
 • dodatečně navrženy a diskutovány změny v textu (dr. Sázel, dr. Skoumal)
 • nelze vyvodit definitivní závěr, neschváleno
 • navrženo vytvoření pracovní skupiny ve složení dr. Macura, doc. Hrnčíř , doc. Pudil, dr. Sázel, dr. Skoumal
 • pracovní schůzka proběhne po Novém roce dle vzájemné domluvy

9) Implementace doporučení do praxe, systémové změny v posuzování zdravotního stavu potápěčů

 • spolupráce s SVL, SPL stran vzdělávání v oblasti posuzování zdravotního stavu potápěčů
 • po dopracování a schválení bude doporučení publikováno, nabídnuto příslušným odborným společnostem k přijetí, event. bude požádáno MZ ČR k publikování ve formě věstníku - pověřeni dr. Macura, doc. Pudil

10) Problémy  ÚLZ s VZP

 • dr. Sázel referoval o problémech způsobených tím, že VZP v souladu se SZV a kalkulačními listy výkonů, kde jsou výkony hyperbarické oxygenoterapie dosud stále řazeny pod kapitolu a odbornost 708 (ARO), vyžadují úvazek lékaře s odborností 708
 • dle odpovědi MZ ČR na dotaz předsedy společnosti je nutno požádat o vlastní kód autorské odbornosti - zaslat přihlášku k PS k SZV, vyplnit registrační listy všech výkonů se změnou hlavní odbornosti 708 za novou odbornost hyperbarické a letecké medicíny, absolvovat nové dohodovací řízení - předložením a účastí na PS pověřen dr. Sázel
 • dále nutno požádat odbornost 708 o souhlasné stanovisko se změnou - dr. Hájek pověřen sepsáním žádosti předsedovi odb. společnosti ČSARIM stran změny hlavní odbornosti 708 u kódu hyperbarické oxygenoterapie
 • v případě dalších problémů ÚLZ požádat VZP (dr. Pokorný) o vyčkání, než dojde k vyjednání změny v rámci DŘ

11) Jednání s IPVZ se zástupci odborných společností o změně výuky průřezových kurzů

 • dr. Kriška referuje o průběhu jednání
 • projekt vedení e-learningových průřezových kurzů
 • vytváří se nová koncepce vzdělávání, počítá se zapojením LF do specializačního vzdělávání
 • společnost se přihlásí k projektu e-learningu - termín zaslání přihlášky do konce ledna 2011 - vyřídí dr. Hájek

12) Doporučený postup léčby DCS

 • dr. Novotný zašle dopracovaný návrh postupu k recenzi

13) Konference odborné společnosti 2011

 • místo konání navrženo v Hostinném, navržený termín druhá polovina června nebo první polovina září - zajistí dr. Hájek (pracoviště v Hostinném - dr. Zub - již předběžně osloveno)
 • stěžejním tématem bude bezpečnost, kvalita, technické zabezpečení, vzdělávání
 • náhradní místo v Lékařském domě v Praze (dr. Kriška)

14) Žádost o zajištění bloku HBO v rámci akce Rande v Třinci v době 10.-11.6.2011

 • organizátoři odborné konference (dr. Stryja), týkající se hojení ran a defektů, požádali naši OS o pomoc s organizací a garancí bloku HBO - zajistí dr. Hájek

15) Podpora vytvoření pracoviště HBO v Brně

 • dr. Hájek pověřen sepsáním dopisu řediteli FN Brno

16) Koncepce oboru

 • vzhledem k vývoji oboru nutná aktualizace současné koncepce oboru - vypracováním pověřen dr. Hájek

17) Podpora akce „Děkujeme, odcházíme“

 • předseda přečetl výzvu prezidenta ČLK, vyjádření předsedy ČLS JEP k důstojnému postavení lékařů a podpůrné dopisy České chirurgické společnosti a České pediatricko chirurgické společnosti k akci „Děkujeme, odcházíme“, proběhla diskuse k současné situaci ve zdravotnictví
 • OS ČSHLM hlasováním přijala podpůrné stanovisko, dr. Hájek pověřen jeho sepsáním

18) Vzdělávací program v oblasti letecké medicíny

 • informuje dr. Sázel
 • bude dále řešeno s vedením ÚLZ vzhledem k neakceptovatelné délce a ceně kurzu - pověřen dr. Sázel
 • zatím odsouhlasen program konference „ Aktuální problémy v letecké medicíně“ v Měříně

19) Různé

 • dr .Sázel referoval návrhy z konference HFM stran spolupráce s armádním sektorem hyperbarických komor, přepošle ostatním členům výboru
 • dr. Kriška navrhl zlepšit komunikaci v rámci odborné společnosti formou implementace diskuzního fóra na webu společnosti - dotaz na zřizovatele webových stránek - zajistí dr. Hájek
 • zvát členy revizní komise k účasti na schůzích výboru odborné společnosti - odsouhlaseno

Zapsal a zpracoval - dr. Skoumal, dr. Hájek


Archiv

Partneři webu