Úvodní stránka | o ČSHLM | Lékaři | Pacienti | Kontakt

 
 
nacházíte se
Úvodní stránkaAktuálně
Přeskočit navigaci

Aktuálně

Shromáždění členů ČSHLM ČLS JEP 20. 6. 2014

Shromáždění členů ČSHLM ČLS JEP 20. 6. 2014

 • shromáždění  členů ČSHLM  proběhlo v Rožnově p. R. dne 20. 6. 2014 v 11.15 bezprostředně po skončení odborného programu  konference IV. Ostravské  dny  hyperbarické  medicíny
 • schůzi zahájil a řídil předseda společnosti dr.  M. Hájek (dále bez titulů).  Přítomno v sále bylo 28 členů  OS ČSHLM  z  celkového počtu  102  členů. Podle paragrafu 3, odstavec  2  Jednacího řádu ČLS JEP  bylo jednání zahájeno a prohlášeno za usnášeníschopné, poněvadž byla přítomna více než 1/5 členů s právem hlasovat.

Program a průběh jednání

 1. OS ČSHLM- hospodaření, členská základna  - Maršálková
  • stav na účtu k 1.1.2013  8 277,82 Kč (bez DPH)
  • stav na účtu k 1.1.2014  6 997,20 Kč
  • stav na účtu k 16.6.2014  18 866,20 Kč
  • počet členů OS k 16.6. 2014 – 102
 2. Návrh novelizace znění stanov OS ČSHLM a návrh na zvýšení členských - Kriška, Hájek
  • Kriška seznámil členy OS stručně se všemi body znění stanov
  • Návrh je kompromisem mezi stávajícími stanovami OS ČSHLM a mateřskými stanovami ČLS JEP
  • jednací i volební řád byl implementován ze stanov ČLS JEP kompletně, beze změn
  • Hájek předložil návrhy na zvýšení členských příspěvků- řádné členství- lékařský pracovník 500,- Kč,   nelékařský pracovník, student 200,- Kč,-,  důchodce, MD  0,- Kč,  přidružené členství 10 000,- Kč.
 3. Akreditace ÚLZ k organizaci kurzů - Sázel
  • Sázel referoval, že AK oboru projednala a schválila žádost ÚLZ k organizaci akreditovaných vzdělávacích kurzů v hyperbarické, potápěčské a letecké medicíně
 4. Výzva vládě ČR k řešení problematiky intoxikací CO-Hájek
  • Hájek referoval o dopisu  s výzvou adresovanou vládě ČR s návrhem na přijetí kroků a  opatření,  které by vedly  ke snížení počtu závažných otrav oxidem uhelnatým se smrtelnými následky
  • výzvu spolu s naší OS signovala i prim. dr. Šeblová za Českou společnost urgentní medicíny a medicíny katastrof  ČLS JEP
  • Hájek seznámil přítomné s dopisem  premiéra ČR pana Mgr. Sobotky, který pověřil ministra zdravotnictví zřízením mezioborové pracovní skupiny, která by se problematikou začala zabývat  a přijetím opatření ke zvýšení veřejné informovanosti v této oblasti
 5. Spolupráce ČSHLM a ČSTL- kurzy, společné doporučení zdravotních prohlídek sportovních potápěčů - Macura
  • Macura informoval o zahájeni spolupráce s odbornou společností tělovýchovného lékařství (ČSTL), která spočívala v přípravě a publikování společného dokumentu k problematice posuzování zdravotního stavu sportovních potápěčů
  • Pudil a Macura se podíleli na přípravě jednodenního kurzu (školení) pořádaného ČSTL v Praze pro lékaře provádějící zdravotní prohlídky sportovních potápěčů
  • v současné době je připravována prováděcí vyhláška k provádění zdravotních prohlídek v oblasti výkonnostního sportu
  • cílem je nastavit systém tak, aby na základě absolvování výše uvedeného kurzu byla udělena  certifikace k provádění zdravotní způsobilosti k sportovnímu potápění v oblasti výkonnostního sportu s platnosti certifikátu po dobu 1 roku
  • seznam těchto „certifikovaných“ lékařů by měl být zveřejněn na webových stránkách ČSHLM  a event. ČSTL
 6. Volby do výboru a RK 2014- Hájek
  • koncem roku 2014 jsou naplánovány volby do orgánů OS, tedy do výkonného výboru a do revizní komise
  • Kriška navrhnul možnost realizovat korespondenční volby prostřednictvím sekretariátu ČLS JEP
  • členy volební komise byli jmenováni Sázel, Maršálková a Krišková, kteří ve spolupráci se sekretariátem ČLS JEP připraví veškeré podklady a agendu tak, aby výsledky voleb byly vyhlášeny do konce roku 2014
 7. Diskuze
  • příští odborná konference OS ČSHLM se uskuteční v červnu 2015, organizaci akce přijali kolegové z RÚ Hostinné

Závěry a usnesení

 • Hlasováním byly přijaty navržené body programu
 • Byl přijat návrh novelizovaného znění stanov OS ČSHLM a návrh na zvýšení členských příspěvků- řádné členství- lékařský pracovník 500,- Kč,   nelékařský pracovník, student 200,- Kč,-,  důchodce, MD  0,- Kč,  přidružené členství 10 000,- Kč.
 • Byl přijat návrh na konání voleb do orgánů OS (výkonného výboru a revizní komise) do konce roku 2014 korespondenčním způsobem za využití služeb sekretariátu ČLS JEP
 • Bylo schváleno složení trojčlenné volební komise v obsazení (abecedně) Krišková, Maršálková, Sázel, kteří si ze svého středu zvolí předsedu, volby připraví a zrealizují

Zápis a úprava - Jarmila Tichavská, Michal Hájek


Archiv

Partneři webu