Úvodní stránka | o ČSHLM | Lékaři | Pacienti | Kontakt

 
 
nacházíte se
Úvodní stránkaAktuálně
Přeskočit navigaci

Aktuálně

Jednání schůze výboru OS ČSHLM ze dne 27.1.2012

Jednání schůze výboru OS ČSHLM ze dne 27.1.2012

Přítomni: členové výboru MUDr. A. Malíková, Bc. J. Maršálková, MUDr. P. Macura, MUDr. Š. Novotný, MUDr. M. Sázel CSc, MUDr. P. Kriška, MUDr. M. Hájek, MUDr. K. Šustr, MUDr. D. Skoumal

host: prof. MUDr. R. Pudil, PhD (dále bez titulů)

 1. Kontrola zápisu
  • a) Dohodovací řízení MZD 8/2011- změna autorské odbornosti u výkonů HBO, resp. žádost o přidělení nového čísla autorské odbornosti hyperbarická medicína (ve stávajícím SZV výkony stále začleněny pod odbornost 708) + sdílení výkonu 13065 (transkutánní oximetrie) s odborností diabetologie (hlavní odbornost).
   Hájek a Sázel referuje o jednání pracovní skupiny (dále PS) k SZV, které se konalo bez naší přítomnosti dne 11.8.2011 v Praze. Ze zápisu vyplývá, že PS v naší věci nedošla ke konsensu. Je navrženo napsat žádost na oddělení úhradových mechanismů a zdravotního pojištění MZ ČR (zajistí Hájek).
  • b) Konference 3. ODHM 2012
   Hájek představuje program konference, která je naplánována v termínu 20.-22.6.2012 ( 3 dny). Krytí nákladů na konferenci bude vícezdrojové, byl odsouhlasen příspěvek v hodnotě 15-20 000, - Kč z rozpočtu odb. společnosti
  • c) vyjádření k neléčebnému použití 02
   Hájek seznamuje přítomné se zněním stanoviska k neléčebnému použití 02, zaslaném odboru zdravotních služeb MZ ČR dne 20.7. 2011
  • d) návrh novelizace znění stanov OS ČSHLM
   Zatím nedořešeno, další termín- příští schůze výboru červen 2012 (zajistí pracovní skupina Kriška, Malíková, Sázel, Hrnčíř)
  • e) hospodaření OS
   Maršálková referuje o hospodaření za rok 2011(1-3. kvartál). Stav  FONDu u JEP k 1.1.2011  je 20 739,54,- Kč. Členské příspěvky za 2. a 3. čtvrtletí - 11 750,00,- Kč, náklady na konferenci  ČSHLM 2011  - 12 696,00 Kč (příprava a tisk sborníku), stav FONDu u JEP k 30.9.2011 -  19 739,00,- Kč . Celkový počet členů ČSHLM k 25.1.2012  je 103.
  • f) doporučený postup léčby DCS
   Hájek referuje, že v průběhu léta 2011 byly provedeny drobné korekce v textu na základě připomínkování kolegy Sázela. Dokument byl uložen na webové stránky OS a recentně zaslán a autorsky korigován k uveřejnění v časopise Pracovní lékařství. Stejně jako v případě jiných doporučených postupů naší OS budou osloveny k zveřejnění dokumentu odborné společnosti, kterých se daná problematika týká. Bude nabídnuto zveřejnění v časopise Referátový výběr Anesteziologie, resuscitace a intenzívní medicína (zajistí Hájek).

 2. Jednání s představiteli OS SVL ČLS JEP
  Pudil referuje o jednání s doc. Býmou ze společnosti všeobecného lékařství (SVL) ČLS JEP ve věci dokumentu „Doporučení pro posuzování zdravotního stavu sportovních potápěčů“, který vypracovala pracovní skupina OS ČSHLM. Materiál byl projednáván na dvou schůzích výboru SVL a byly navrženy úpravy některých formulací v textu i v praktické realizaci celého postupu, týkající se zejména formy vzdělávání. Především nebyl akceptován návrh na každoroční proškolování lékařů provádějících zdravotní prohlídky formou kurzů. Po krátké diskuzi bylo odsouhlaseno přijetí navrhovaných změn. S materiálem budou praktičtí lékaři (členové SVL) seznámeni formou publikace dokumentu v rámci edice „Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře“, které vydává Centrum doporučených postupů pro praktické lékaře společnsti všeobecného lékařství. Současně byla dohodnuta spolupráce mezi oběma OS při organizování přednášek v rámci pravidelných vzdělávacích aktivit výše uvedené organizace.

 3. Nařízení vlády - časová dostupnost péče
  Hájek referuje o vyjádření za OS ČSHLM k časové dostupnosti péče v oblasti ambulantní hrazené péče v rámci vnitřního připomínkového řízení k návrhu nařízení vlády, kterým se stanoví místní a časová dostupnost zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Vzhledem k nedostatečné síti hyperbarických center na území Moravy bylo pro specializaci hyperbarická a letecká medicína navrženo zařazení do sk. 5 (do 180 minut).

 4. Žádost HBO Plzeň stran kategorizace pracoviště
  Hájek informuje o dopise dr. Růžičky z FN Plzeň , ve kterém referuje o opakovaných problémech při zajištění HBO u pacientů s potřebou podpory vitálních funkcí (zejména zajištění UPV), protože jejich pracoviště nedisponuje ventilátorem s CE certifikací do zvýšeného atmosférického tlaku. Žádá o otevření debaty týkající se nastavení systému kategorizací pracovišť a stanovení posouzení minimálních personálních a technických podmínek pro daný typ péče. Následně se rozvinula debata týkající se kategorizací pracovišť s definicí spektra činnosti a rozsahu péče včetně určení rajonizace a spádové oblasti, resp. nutnosti definování sítě akreditovaných pracovišť (viz další bod), která by měla být vyčleněna pro řešení akutní problematiky HBO v emergentních situacích, což již bylo v nedávné minulosti konzultováno se společností urgentní medicíny a medicíny katastrof. Výbor odsouhlasil řešení této problematiky, kategorizace by měla být součástí připravované verze koncepce oboru.

 5. Akreditovaná pracoviště
  Hájek referuje o žádosti o jednání adresované ministru zdravotnictví panu doc. Hegerovi, týkající se finanční stránky zajištění akutní péče o pacienty při použití velké vícemístné komory. Ošetření jednoho pacienta např. v noci v rámci akutní péče využitím velkého desetimístného zařízení je velmi ekonomicky nevýhodné, jelikož bodové ohodnocení zdravotního výkonu pro jednoho pacienta je řádově nižší než provozní a personální náklady tak velkého zařízení. V posledních pěti letech velmi významně roste počet takto ošetřených pacientů, protože pracoviště zajišťuje péči pro území celé Moravy a Vysočiny se spádovou oblastí odhadem 4,5 milionů obyvatel a situace se tak z ekonomického hlediska stává neúnosnou. Zajištění péče, jejíž rozsah je definován v příslušných doporučených postupech, by na jedné straně mělo být garantované státem, na straně druhé by nemělo být spojené s ekonomickým znevýhodněním. Jedním ze způsobů, jak situaci řešit, by mohla být Ministerstvem zdravotnictví definovaná sít akreditovaných Center hyperbarické medicíny určených pro tuto činnost (akutní péči), jak je tomu v oborech traumatologie, kardiologie, neurologie apod. Výbor odsouhlasil mandát k jednání v této problematice. Další postup bude průběžně projednáván na následujících schůzích výboru (pověřen Hájek).

 6. Problematika léčby pacientů s implantovaným kardiostimulátorem (KS)
  Novotný referuje o možnosti tlakové destrukce vakuově konstruovaných kardiostimulátorů. Objevují se informace, že některé novější typy kardiostimulátorů nejsou ověřované pro použití v prostředí se zvýšeným atmosférickým tlakem a tudíž je problém s jejich použitím během HBO a pochopitelně také při potápění. Jedná se o KS řady Talos, Evia, Efecta společnosti Biotronic (Německo). Novotný vypracuje tabulku jednotlivých typů KS používaných na našem trhu a možnosti použití pro účely HBO.

 7. Publikace Hyperbarická a potápěčská medicína
  Hájek referuje o přípravě knihy hyperbarické a potápěčské medicíny. Členění kapitol a autorského kolektivu bude upřesněno na plánované schůzce editorů.

 8. Školící akce ÚLZ
  Sázel referuje o školících akcích ÚLZ v roce 2012. Tradiční vzdělávací konference „Aktuální problémy leteckého lékařství“ ve školícím středisku v Měříně na Slapech se uskuteční ve dnech 14.-15.6.2012.

 9. Mediální aktivity
  Předsednictvo ČLS JEP ve spolupráci s vedením periodik Zdravotnické noviny, resp. Lékařské listy připravují společnou mediální aktivitu a nabízí prostor pro jednotlivé odborné společnosti publikovat ve výše uvedených periodicích novinky z oboru či odborné články (zajištěním spolupráce za naši OS pověřen doc. Hrnčíř).

 10. Upgrade doporučeného postupu diagnostiky a léčby intoxikace oxidem uhelnatým
  V letošním roce by měla být provedena novelizace doporučeného postupu (provede Hájek).

Vypracovali - MUDr. D. Skoumal, MUDr. M. Hájek

Archiv

Partneři webu