Úvodní stránka | o ČSHLM | Lékaři | Pacienti | Kontakt

 
 
nacházíte se
Úvodní stránkaAktuálně
Přeskočit navigaci

Aktuálně

Jednání schůze výboru OS ČSHLM ze dne 23. 6. 2011

Jednání schůze výboru OS ČSHLM ze dne 23. 6. 2011

Místo konání: Interhotel Montana, Špindlerův Mlýn

Přítomní: MUDr. M. Hájek, Doc. MUDr. E. Hrnčíř, CSc., MBA, MUDr. P. Kriška, MUDr. P. Macura, Bc. J. Maršálková, MUDr. M. Sázel, CSc., MUDr. J. Sůvová, MUDr. K. Šustr

Hosté: Prof. MUDr. R. Pudil, PhD, MUDr. I. Greguš - člen revizní komise

Omluveni: MUDr. A. Malíková, MUDr. Š. Novotný, MUDr. D. Skoumal

Zápisem pověřena MUDr. J.Sůvová (dále bez titulů)

 1. Usnesení a úkoly z poslední schůze (kontrola zápisu)

  a/  Dopis ČLK – Sázel
  • připomínky k novele Zákona o veřejném zdravotním pojištění výbor akceptuje
  • ČSHLM je garantem 3 výkonů – 78 841, 78 843, 78 845 - měly by být hrazeny z veřejného zdravotního pojištění v indikacích vědecky ověřených (dle Evropské konsensuální konference ECHM) 

  b/  Stanovy ČSHLM- Kriška, Hrnčíř, Malíková
  • Aktuální znění stanov neodpovídá současné situaci, nutno aktualizovat, pověření členové výboru dodají návrh znění do poloviny října 2011 s označením změn v příslušných bodech

  c/  Doporučené postupy při posuzování zdravotního stavu potapěčů – Pudil, Macura
  • po více než  2 letech práce předložena ke schválení definitivní podoba doporučeného postupu
  • zdravotní způsobilost k přístrojovému potápění hodnotí lékař, který by měl být  seznámen s potapěčskou problematikou, v optimálním případě po absolvování odborného kurzu ČSHLM ČLS JEP a získáním statutu pověřeného lékaře
  • v případě nejasností, přítomnosti onemocnění, které by mohlo znamenat kontraindikaci lze vyžádat stanovisko lékaře se způsobilostí v hyberbarické a potapěčské medicíně
  • prohlídky jsou vstupní, periodické, mimořádné
  • výbor doporučený postup po provedených formálních úpravách schválil 
  • materiál v této podobě bude uveřejněn na webových stránkách naší odborné společnosti a bude publikován v některém z odborných časopisů
  • změna v systému provádění prohlídek bude implementována do koncepce oboru, která se připravuje a nelze vyloučit systémové změny (jednání s příslušnými odbornostmi, event. MZ ČR) 

  d/  Jednání ÚLZ versus VZP – Sázel
  • příslušná pobočka VZP v Praze při podpisu smlouvy na rok 2011 začala vyžadovat přítomnost specialisty s odborností 708(!), přestože pracovníci ÚLZ – Došel, Sázel – mají plnou odbornou kvalifikaci (specializovanou způsobilost v oboru HMO) k provádění všech výkonů HBO na specializovaném pracovišti ústavu
  • důvodem je, že v příslušných registračních listech výkonů je stále uvedená jako jediná autorská odbornost 708 (ARO), což neodpovídá současné realitě a vývoji v medicíně v posledních 10 letech
  • v této věci bylo písemně osloveno MZ ČR, které jako jediné řešení příslušné změny v textu registračního listu navrhlo jednání v rámci Pracovní skupiny-DŘ  k SZV po předložení souhlasu příslušné odborné společnosti (ČSARIM)
  • smlouva s VZP byla po opakovaných jednáních podmínečně podepsána 

  e/  e-learningové průřezové kurzy IPVZ – Hájek
  • naše OS se přihlásila do programu e-learningových kurzů v rámci vzdělávacího programu oboru (1.lékařská první pomoc , 2. etika, komunikace,legislativa, 3. radiační ochrana, 4. prevence užívání nývykových látek)
  • celý projekt byl  z důvodu nedostatečného zájmu ze strany OS vedením IPVZ zrušen

  f/  Doporučený postup DCS – Novotný, v zastoupení Hájek
  • znění doporučeného postupu předloženo ve finální verzi,  vychází z doporučení německé odb. společnosti GTUEM
  • členové výboru tento doporučený postup schválili s připomínkami formálního charakteru, které budou odstraněny a předloženy  dr. Sázelem (termín konec června 2011)

  g/  Kongres ČSHLM 2011 – Hájek
  • tisk sborníku přednášek – 110 kusů – 8712,- Kč + odměna 5000 Kč,-  grafikovi -  výborem jednomyslně schváleno -  uhradí ČSHLM

  h/  Konference Rande 2011 – Hájek
  • 9.-10.6.2011 proběhla za garance OS ČSHLM  Konference hojení ran „ Rande“ v Třinci, prezentován blok přednášek s tématikou HBO

  ch/  Dopis řediteli FN Brno – Hájek
  • poslán podpůrný dopis ke zřízení centra hyperbarické oxygenoterapie ve FN Brno

  i/  Koncepce oboru – Hájek
  • t.č. není připraveno

  j/  Změny ve vzdělávacím programu oboru hyperbarická a letecká medicína- v části letecká medicína – Sázel
  • povinné kurzy – v současném Vzdělávacím programu jsou povinné 2 kurzy- hyperbarická a letecká medicína- 1 týden, letecké lékařství- 2 týdny (aktivita MZČR, v původním návrhu OS byl tento kurz zařazen mezi doporučené), takže problematika letecké medicíny v kontextu celého oboru je nadměrná
  • návrh řešení: 1. vyjmout 2 týdenní kurz letecké medicíny z povinných kurzů a zařadit ho mezi doporučené kurzy
  • 2. spojit tento kurz s kurzem JAR-FCL 3, který pořádá  Úřad civilního letectví(zajistí dr.Sázel)
  • Žádost IPVZ na vypracování a schválení logbooku s předepsaným počtem jednotlivých výkonů dle VP oboru- schváleno

  k/  Diskusní forum na webu - Hájek
  • podána žádost o zřízení diskusního fóra, žádost adresována zřizovateli webových stránek- spol. Meditorial- zatím bez odpovědi

 2. Jednání MZ-PS- DŘ k SZV 21.4.2011 – Sázel

  • hyberbarická a letecká medicína je sice samostatný obor, ale není nositelem výkonů 78841,78843,78845
  • tyto výkony stále zařazeny pod odbornost 708 ( anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína)
  • ČSHLM žádá vytvoření samostatné odbornosti, vlastní výkony budou beze změny
  • za obor anesteziologie a intenzivní medicína nejsou námitky ke změně hlavní odbornosti, pouze požadavek, aby odbornost 708 byla nadále u těchto výkonů jako vedlejší odbornost (dopis prof. MUDr. K. Cvachovce, CSc, MBA z 17.2.2011)
  • průběh jednání zcela překvapivý, naše návrhy byly okamžitě shozeny ze stolu a začaly se řešit otázky struktury a finančního hodnocení výkonů, což imponovalo jako snaha o snížení plateb za výkony, potažmo omezení péče, s čímž naše OS zásadně nesouhlasí
  • připomínky k průběhu jednání, které písemně zaslal předseda OS,  nebyly v rámci  příslušného zápisu zohledněny 
  • další jednání v plánu na  8/2011 v Praze – účast Hájek, Sázel 

 3. Výkon tcpO2 – Hájek, Sázel

  • Česká diabetologická společnost ČLS JEP souhlasí se sdílením odbornosti zdrav. výkonu 13065 – měření transkutánního tlaku kyslíku na jedné končetině v registračním listu pro odbornost hyperbarická a letecká medicina / tzv. další povolená odbornost/
  • Tento návrh bude předložen na příštímk jednání PS v 08/2011

 4. Karty ČSL – Sázel

  • evidenční karty ČSL JEP budou na 19. Kongresu ČSHLM rozdány jednotlivým členům, evidence vydání není ČLS JEP vyžadována

 5. jednání k novele zákona č. 96/2004 duben 2011 – Sázel

  • v návrhu zrušení odborného dohledu, vzdělávání by mělo být sledováno zaměstnavatelem apod.

 6. Reakreditace – Hájek

  • HBO je dle současné novelizované legislativy  nástavbovým oborem( hyperbarická a letecká medicína), 1.7. 2011 však expiruje 2 leté přechodné období platnosti Rozhodnutí o udělení akreditace v původním oboru (hyperbarická medicína a oxygenoterapie) a všechna pracoviště by si měla požádat o udělení akreditace (reakreditace) znovu
  • Současně bylo přijato vedením MZ ČR rozhodnutí, že pracoviště budou i nadále uznávána jako akreditovaná dle bývalé legislativy, přičemž není stanoven termín a kdykoli může dojít k odnímání akreditací ze strany ministerstva

 7. Nová personální a technická vyhláška- Hájek

  • vychází se ze současné vyhlášky č.221/2010 Sb.
  • požadavky na minimální personální zabezpečení v oboru hyperbarická a letecká medicína –
   a) lékař se zvláštní odbornou způsobilostí v hyperbarické a letecké medicíně, 
   b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent
  • požadavky na minimální technické vybavení zdravotníckých zařízení v oboru hyperbarická a letecká medicína –
   a)hyperbarická komora,
   b) pulzní oxymetr,
   c) optotypy  v ordinaci potapěčské medicíny a letecké medicíny,
   d) otoskop v ordinaci potápěčské medicíny
  • členové výboru souhlasí se zněním příslušné novely

 8. OS ČSHLM- aktuální stav – Maršálková

  • stav členů k 22.6.2011 – 104 členů
  • nově přijatí - 6 - A. Neduchová -Praha 
                               J.Fikarová- Brno
                               V. Najmanová- Hostinné
                               J. Smékalová-Nové Město na Moravě
                               J. Holek -  Hronov
                               M. Korundová-  Hronov
  • zrušeno členství - 4 –F. Svoboda  - Praha
                                         M. Emmerová - Plzeň
                                         D. Řezníček - Zlín
                                         L. Matějovský - Most 
  • fond ČSHLM k 1.1.2011 – 20 740,- Kč

 9. Poster – podpora pracovišť HBO – Hájek

  • byl vypracován návrh posteru k podpoře a propagaci  HBO terapie
  • jednodušše použitelný- v krajních sloupcích jsou uvedeny indikace dle současné vyhlášky MZ ČR, zatímco prostřední část je určena pro jednotlivá pracoviště- kontaktní adresy, telefony,webové stránky apod.
  • hrazení tisku a distribuce není v současných finančních možnostech OS, hradí si každé pracoviště individuálně

 10. Vypracování odborného vyjádření k použití normobarického kyslíku v O2 baru Pohoda c.z.  Praha 10 – Hájek

  • předseda OS byl požádán příslušným odborem MZ ČR k vyjádření, zda poskytování  kyslíkové léčby pro kosmetické a wellness účely a podobých služeb není v rozporu s legislativou
  • po diskuzi přijato usnesení, aby se naše odborná společnost k použití normobarického kyslíku nevyjadřovala, neboť HBO terapie využívá kyslík v hyperbarickém prostředí a z našeho pohledu je použití normobarického kyslíku k těmto účelům obsolentní 

 11. Blok přednášek HBO na konferenci ČSARIM Praha 6.- 8. 10.2011 - Hájek

  • byli jsme požádáni sestavit blok přednášek na téma využití HBO v lékařské praxi-  zajistí  Hájek

 12. Konference 3.ODHM 2012 - Hukvaldy – Hájek

  • termín 21.-22.6.2012- zvažováno ještě prodloužení termínu na 3 dny – od 20.6.2011

 13. Webové stránky pracovišť - Hájek

  • bylo zjištěno, že pracoviště Prajzko  Hronov a.s. na svých webových stránkách inzeruje HBO terapii v rámci tzv. wellness pobytů, dále nabízí 10denní pobyty v zařízení s provedením HBO v celkovém počtu 20 expozic u indikovaných onemocnění (plně hrazeno ZP) s nabídkou úhrady ubytování
  • Součástí webové presentace u výše uvedených kontroverzí je neoprávněné používání loga odborné společnosti ČSHLM   
  • členové výboru ČSHLM se zásadním způsobem distancují od způsobu takovéto prezentace HBO terapie včetně zneužití loga OS ČSHLM
  • prohlášení o důrazném distancování se bude umístěno i na webových stránkách ČSHLM
  • pracoviště Prajzko Hronov bude na shromáždění členů ČSHLM 24.6.2011 důrazně upozorněno o nutnosti stažení těchto kontroverzních údajů, pokud nebudou zástupci pracoviště na shromáždění ČSHLM přítomni, bude jim zaslán dopis
  • na základě těchto informací vyvstala nutnost aplikovat do Stanov OS ČSHLM zmínku o tom, že inzerování kontroverzního využití HBO a zneužití loga a názvu společnosti bude sankcionováno

 14. Program jednání shromáždění členů ČSHLM 24.6.2011 – Hájek

  • smlouva ÚLZ Praha s VZP
  • stanovy ČSHLM
  • doporučené postupy posuzování zdravotního stavu potapěčů, doporučený postup DCS
  • reakreditace pracovišť
  • novela vyhlášky o personálním a technickém vybavení zdrav. zařízení
  • aktuální stav OS ČSHLM, členská základna
  • podpora pracovišť HBO – Poster
  • blok HBO – konference ČSARIM 6-8.10.2011 Praha
  • konference 3.ODHM 21.-22.6.2012- Hukvaldy
  • webové stránky pracovišť
Zápis a kontrola- dr. J.Sůvová, dr. M.Hájek

Archiv

Partneři webu