| about ČSHLM | Doctors | Recommended practices and opinions | | Contact

 
 

News

News

Nové stanovy 2014

Nové stanovy 2014

Nové stanovy ČSHLM ČLS JEP - květen 2014 - ke stažení zde [DOC].

§ 1
Obecná ustanovení

 1. Česká společnost hyperbarické a letecké medicíny  ( dále jen „ČSHLM„)  je dobro-volnou, odborně vědeckou organizací.
 2. Sdružuje lékaře, střední zdravotnické pracovníky a jiné fyzické i právnické osoby zabývající se hyperbarickou medicínou a leteckou medicínou, případně činností s oborem hyperbarická a letecká medicína související.
 3. Činnost členů společnosti je organizována jako zájmová a neplacená.
 4. Spolu s jinými odbornými společnostmi a spolky lékařů v Čechách, na Moravě a ve Slezsku je organizační složkou České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ( dále jen „ČLS JEP“)
 5. Stanovy ČSHLM vycházejí a jsou v souladu s platnými stanovami ČLS JEP.

§ 2
Poslání a cíle

 1. Dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků v oboru hyperbarická a letecká medicína ( dále jen „ HLM“) a usiluje o jejich využívání v péči o zdraví občanů.
 2. Podílí se na zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů, usiluje o zdokonalování zdravotnické péče o pracovníky v přetlaku, v letecké medicíně a v koordinování norem  zdravotnické péče  o sportovní a profesionální potápěče.  Podporuje vědeckovýzkumnou činnost  v oboru HLM a napomáhá šíření jejich výsledků mezi odbornou i laickou veřejností.
 3. Dbá o dodržování etických zásad při výkonu zdravotnického povolání v oblast HLM.
 4. Podporuje spolupráci s národními i zahraničními odbornými společnostmi a organizacemi lékařů a sester v oblasti společného zájmu.
 5. Podporuje používání pouze takových vyšetřovacích a léčebných postupů, jejichž povaha a účinek jsou podloženy v současnosti uznávanými vědeckými důkazy.

§ 3
Formy činnosti

 1. Organizuje nebo garantuje národní a mezinárodní odborné akce ( kongresy, sympozia, konference, přednášky, vědecké schůze apod.) a s tím související akce společenské a kulturní, kterými se podílí na dalším vzdělávání zdravotnických pracovníků v oboru.
 2. Podílí se prostřednictvím delegovaných zástupců oboru na činnosti poradních orgánů státních institucí i dalších orgánů na všech úrovních, zabývajících se problematikou zdravotnictví, zvláště pak problematikou související s oborem HLM.
 3. Vysílá zástupce do zkušebních komisí v rámci postgraduálního vzdělávání.
 4. Vytváří koncepci oboru HLM a jeho rozvoje.
 5. Účastní se odborné a vědecké činnosti České lékařské komory.
 6. Podává návrhy, stanoviska a odborné posudky v otázkách diagnosticko-léčebných, preventivních, zdravotně výchovných i jiných, souvisejících s oborem HLM.
 7. Rozšiřuje informace o odborné společnosti členům společnosti a dalším zájemcům.
 8. Navrhuje udělení cen za nejlepší vědecké práce a přednášky, navrhuje udělení pocty (medaile, čestné členství).

§ 4
Organizační uspořádání

 1. ČSHLM je organizační složkou ČLS JEP.
 2. ČSHLM je ve své odborné činnosti plně autonomní a nese za svou činnost plnou zodpovědnost.
 3. Hospodaření ČSHLM se řídí obecně právními předpisy a předpisy vydanými k tomuto účelu předsednictvem ČLS JEP.
 4. V hospodářské činnosti využívá ČSHLM právní subjektivity ČLS JEP. Hospodářsko-právní agendu pro ČSHLM zajišťuje sekretariát ČLS JEP. Ten vede příjmy a výdaje společnosti odděleně od organizačních složek a pravidelně informuje ČSHLM o jejich hospodaření. Právo samostatně disponovat svěřenými finančními prostředky má pouze výbor ČSHLM.

§ 5
Orgány ČSHLM

ČSHLM má tyto orgány:

 • a.  shromáždění členů
 • b.  výbor
 • c.  revizní komise

§ 6
Shromáždění členů

 1. Shromáždění členů je nejvyšším orgánem ČSHLM.
 2. Právo na účasti na shromáždění členů upravuje Jednací řád ČLS JEP.
 3. Shromáždění členů je svoláváno výborem ČSHLM dle potřeby, nejméně však jedenkrát za čtyři roky. Musí být svoláno vždy, požádá-li o to minimálně jedna třetina členů ČSHLM, nebo požádá-li o to revizní komise ČSHLM, a to do tří měsíců ode dne doručení žádosti. Termín a místo konání shromáždění členů je povinen výbor ČSHLM zveřejnit nejpozději 15 dnů před datem konání.
 4. Shromáždění členů volí a odvolává:
  • a. výbor ČSHLM
  • b. revizní komisi ČSHLM
  • c. rozhoduje o změně délky jejich funkčního období
 5. Shromáždění členů ČSHLM má zejména tato oprávnění:
  • a. schvalovat, měnit a rušit stanovy a vnitřní předpisy ČSHLM
  • b. schvalovat zprávu o činnosti za uplynulé období, rozpočet, zprávu revizní komise a základní směry činnosti ČSHLM
  • c. rozhodovat o těch záležitostech, které si k rozhodnutí vyhradí

§ 7
Výbor ČSHLM

 1. Výbor je řídícím a výkonným orgánem ČSHLM.
 2. Výbor ČSHLM má 11 členů. Svolává je předseda, místopředseda, nebo jiný písemně pověřený člen výboru.
 3. Výbor tvoří předseda, místopředsedové, vědecký sekretář, pokladník a ostatní členové.
 4. Funkční období výboru je čtyřleté, funkce ve výboru jsou čestné a neplacené.
 5. Výbor ČSHLM má zejména tyto úkoly:
  • a. připravuje zasedání shromáždění členů, realizuje jeho usnesení a řeší běžné záležitosti mezi jeho zasedáními
  • b. svolává zasedání shromáždění členů
  • c. informuje členy o své činnosti a závažných usnesení, pravidelně informuje předsednictvo ČLS JEP o činnosti ČSHLM.
  • d. řeší otázky související s hospodařením ČSHLM
  • e. vede dokumentaci o své činnosti
  • f. zpracovává zprávu o své činnosti
 6. Výbor ČSHLM má zejména tato oprávnění:
  • a. volit ze svého středu předsedu, místopředsedy, vědeckého sekretáře, pokladníka, případně další funkcionáře.
  • b. vysílat zástupce do poradních orgánů, komisí a různých řízení, týkajících se zejména problematiky oboru ČSHLM.
  • c. rozhodovat o vzniku nového členství a předkládat návrhy shromáždění členů na zrušení dosavadního členství.
  • d. rozhodovat o způsobu voleb do orgánů ČSHLM uvedených v §5 Stanov a zabezpečovat jejich organizaci.
  • e. vykonávat další činnosti související s realizací poslání a cílů ČSHLM

§  8
Revizní komise ČSHLM

 1. Revizní komise je kontrolním orgánem ČSHLM.
 2. Revizní komise ČSHLM má tři členy. Ti ze svého středu volí předsedu, který řídí její činnost.
 3. Revizní komise má zejména tyto úkoly:
  • a. kontroluje činnost členů a orgánů ČSHLM
  • b. nejméně jednou do roka vypracovává revizní zprávu
 4. Revizní komise ČSHLM má zejména tato oprávnění:
  • a. účastnit se prostřednictvím svého předsedy, nebo pověřeného člena jednání orgánů ČSHLM dle svého uvážení.
  • b. pozastavovat rozhodnutí předsedy, místopředsedy  ČSHLM, pokud je v rozporu se zákony, s předpisy ČLS JEP nebo stanovami či vnitřními předpisy ČSHLM a pozastavená rozhodnutí předkládat výboru ČSHLM k novému rozhodnutí, které bude v rozhodované věci konečné.
  • c. pozastavovat rozhodnutí výboru ČSHLM , pokud jsou v rozporu se zákony, s předpisy ČLS JEP nebo stanovami či vnitřními předpisy ČSHLM a pozastavená rozhodnutí předkládat k novému rozhodnutí výboru ČSHLM, které bude v rozhodované věci konečné.
 5. Revizní komise ČSHLM je oprávněna požádat o svolání shromáždění členů ČSHLM podle §6 odst.3 Stanov.

§ 9
Formy členství

Členství v ČSHLM je řádné, přidružené a čestné.

§ 10
Řádné členství

 1. Řádným členem ČSHLM může být pouze člen ČLS JEP který souhlasí s posláním a cíli ČSHLM a zaváže se přispívat k jejich plnění
 2. O přijetí za člena ČSHLM rozhoduje výbor na základě přihlášky. Zrušení členství potvrzuje shromáždění členů na návrh výboru společnosti.
 3. Řádné členství v ČSHLM zaniká:
  • a. úmrtím člena nebo zánikem právnické osoby
  • b. vystoupením na základě písemného prohlášení a to dnem doručení prohlášení
  • c. zánikem ČSHLM, pokud nemá tato odborná společnost nástupce
  • d. zrušením, zejména pro neplnění členských povinností. Zrušení členství potvrzuje shromáždění členů na návrh výboru společnosti. Bude-li člen v prodlení s placením členského příspěvku ČLS JEP, může o zrušení členství rozhodnout předsednictvo ČLS JEP po projednání s výborem ČSHLM, jestliže člen byl na možnost vyloučení 2 měsíce předem předsednictvem nebo výborem ČSHLM ČLS JEP písemně upozorněn.

§ 11
Přidružené členství

 1. Výbor ČSHLM může rozhodnout o vzniku přidruženého členství pro fyzické nebo právnické osoby.
 2. Přidružený člen nemá volební a hlasovací právo a nemůže volit ani být volen do orgánů ČSHLM
 3. Podmínky členství musí být písemně dohodnuty včetně výše úhrad členských příspěvků a dalších ustanovení.

§ 12
Práva řádného člena

Každý řádný člen ČSHLM má tato práva:

 • a. účastnit se činnosti ČSHLM
 • b. volit zástupce do orgánů ČSHLM a sám být do nich volen
 • c. být informován o činnosti ČSHLM
 • d. obracet se se svými požadavky, návrhy a stížnostmi  na volené orgány ČSHLM, svobodně vyslovovat svoje názory, náměty a připomínky ve věcech jejich činnosti.
 • e. využívat pomoci a podpory ČSHLM v činnostech vyplývajících z poslání a cílů ČSHLM.

§ 13
Povinnosti řádného člena

 1. Každý řádný člen ČSHLM je povinen:
  • a. dodržovat stanovy a předpisy ČSHLM a jeho nadřízené organizační složky ČLS JEP
  • b. přispívat k naplňování poslání a cílů ČSHLM
  • c. poskytovat orgánům a funkcionářům ČSHLM potřebnou součinnost a nekonat nic, co by bylo v rozporu se zájmy a dobrým jménem ČSHLM
  • d. řádně a v termínu platit členské příspěvky
  • e. vykonávat řádně svěřené funkce
 2. Členové ČSHLM, zejména osoby vykonávající funkce v orgánech ČSHLM nesmějí jednat v rozporu se zájmy ČSHLM. Dojde-li ke střetu zájmů při výkonu funkce, není osoba vykonávající funkci oprávněna za ČSHLM jednat. Při porušení této zásady je výbor ČSHLM oprávněn rozhodnout o odvolání příslušné osoby z funkce, v závažných případech o zrušení členství v ČSHLM. Zrušení členství potvrzuje nejbližší shromáždění členů. Návrh na odvolání z funkce ve výše uvedené situaci může vyjít i od revizní komise ČSHLM.

§ 14
Čestné členství, čestné funkce

 1. Čestným členem ČSHLM se může stát osoba, která má mimořádné zásluhy o rozvoj oboru HLM nebo ČSHLM.
 2. Na základě dřívějšího dlouhodobého výkonu funkce v ČSHLM může být taková osoba pověřena výkonem čestné funkce v ČSHLM.

§ 15
Zánik ČSHLM

 1. ČSHLM zaniká
  • a. dobrovolným rozpuštěním, rozdělením, sloučením nebo splynutím
  • b. rozhodnutím o zrušení, je-li činnost ČSHLM v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo s předpisy ČLS JEP, poškozuje-li odborná či jiná činnost ČSHLM dobré jméno ČLS JEP nebo její jiné organizační složky nebo je-li činnost ČSHLM v rozporu s posláním nebo cíli ČLS JEP.
 2. O zániku ČSHLM rozhoduje :
  • a. shromáždění členů ČSHLM . Jde-li o sloučení nebo splynutí, rozhoduje shromáždění      členů dotčených organizačních složek. Takovéto rozhodnutí vyžaduje ke své platnosti a účinnosti schválení předsednictvem ČLS JEP a registraci v sekretariátu ČLS JEP.
  • b. Předsednictvo ČLS JEP v případě uvedeném v §24, odst. 1.b Stanov ČLS JEP.
 3. V případě zániku ČSHLM určí předsednictvo ČLS JEP komisi, která spolu se sekretariátem ČLS JEP dořeší majetkové záležitosti.

Jednací řád ČSHLM – se řídí Jednacím řádem ČLS JEP, který upravuje jednání shromáždění členů, výboru a revizní komise ČLS JEP včetně jejích organizačních složek.

Volební řád ČSHLM – se řídí Volebním řádem ČLS JEP, který upravuje volby do stálých a pracovních funkcí v ČLS JEP včetně jejích organizačních složek.

Zpracováno na základě  Stanov, Jednacího řádu a Volebního řádu České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně v plném znění předpisů přijatých mimořádným sjezdem delegátů ČLS JEP dne 7.12.2011 s schválené Ministerstvem vnitra ČR rozhodnutím pod č.j. VSP/1-2727/90-R dne 23.1.2012.

Schváleno na jednání shromáždění členů odborné společnosti ČSHLM ČLS JEP dne 20.6.2014.


Partneři webu