| about ČSHLM | Doctors | Recommended practices and opinions | | Contact

 
 

News

News

Jednání schůze výboru OS ČSHLM ze dne 23. 5. 2013

Jednání schůze výboru OS ČSHLM ze dne 23. 5. 2013

Místo konání: Hotel Crowne Plaza Praha

Přítomní: MUDr. M. Hájek, Doc. MUDr. E. Hrnčíř CSc. MBA, MUDr. P. Macura, MUDr. J. Sůvová, MUDr. K. Šustr, MUDr. P. Kriška, MUDr. M. Sázel, CSc., MUDr. Š. Novotný
Omluveni: MUDr. D. Skoumal, MUDr. A. Malíková, Bc. J. Maršálková
Zástupce za Revizní komisi:PhDr. M. Klugar, PhD

Hostem: Prof. MUDr. R. Pudil, PhD

Zápisem pověřena MUDr. J. Sůvová, kontrola a korekce zápisu MUDr. M. Hájek / dále bez titulů/

 1. Kontrola zápisu minulé schůze- Hájek
 2. Jednání na MZ- PS k SZV 18. 10. 2012- Sázel
  • navázalo na jednání s MZ z 21. 4. 2011
  • změnové řízení k výkonům 78841, 78843, 78845 – hlavní odborností nově vzniklá 780 – hyperbarická a letecká medicína, další odbornost 708 – anesteziologie a intenzivní medicína
  • sdílení výkonu 13065 - měření tcp02 – hlavní odbornost 103 - diabetologie, další odbornost 780 - hyperbarická a letecká medicína
  • předpokládaná platnost od 1/2014
 3. Návrh novelizovaného znění stanov OS ČSHLM, nové stanovy ČLS JEP 1/2013 - Kriška
  • vypracoval a předložil návrh znění stanov, který je kompromisem mezi stávajícími stanovami OS ČSHLM a mateřskými stanovami ČLS JEP
  • jednací i volební řád bude implementován ze stanov ČLS JEP kompletně, beze změn
  • členové výboru mohou zasílat připomínky k textu autorovi konceptu
  • připomínkovaný návrh stanov bude předložen ke schválení na shromáždění členů OS ČSHLM, které se uskuteční v polovině roku 2014
 4. Hospodaření OS, členská základna – zprávu vypracovala Maršálková, přednesl Hájek
  • stav fondu k 1.1.2012 19 733,82 Kč
  • stav fondu k 1.1.2013 8 277,82 Kč
  • mírný propad oproti předchozím období ve výběru členských příspěvků
  • počet členů k 20.5. 2013 - 107, nové přidružené členství firma Kübeck, sro.
 5. HBO u pacientů s implantovaným KS- Novotný
  • firma Medico Italia se odvolává na znění technické normy ČSN EN 45502-2-1;2005, dle které musí přístroj po dobu 1h odolat absolutnímu tlaku 70-150kPa, což odpovídá hloubce 5m pod vodní hladinou
  • podobně modely Altru, Teligen, Cognis firmy Guidant, CPI
  • firma Biotronik u přístrojů EVIA a EFFECTA pokládá HBO za kontraindikovanou
  • u kardiostimulátorů ostatních firem by HBO do tlaku 2,5 ATA (15m vodního sloupce) teroreticky mohla být aplikována
  • Novotný pověřen vypracováním stručného písemného oficiálního stanoviska OS k této problematice
 6. Podpůrné stanovisko ČSHLM k zřízení dalších center HBO na Moravě- dopis adresovaný VZP Brno, jednání na VZP Brno, dopis adresovaný VZP Ostrava, jednání na VZP v Ostravě- Malíková /referuje v zastoupení Hájek/
  • pokus o vznik nového HBO pracoviště na Moravě opět nebyl úspěšný
 7. Doporučený postup diagnostiky a léčby intoxikace CO – Hájek
  • bude předložen do konce 8/2013
 8. Vzdělávací program oboru HLM- nutnost novelizace - Sázel, Malíková, Klugar
  • kurz letecké medicíny – jako doporučený, nikoli povinný, část letecké medicíny začlenit do obecného kurzu, v němž zvýšit počet hodin na 50 / zintenzivnění výuky/
  • do doporučených kurzů začlenit metodologii lékařského výzkumu a problematiku medicíny založené na důkazech - Klugar
  • připomínky k náplni VP je možno zasílat autorovi návrhu /Sázel/
 9. Průběh procesu akreditace pracovišť pro specializační vzdělávání dle současného vzdělávacího programu – Hájek
  • v tuto chvíli 4 akreditovaná pracoviště – FNKV, MN Ostrava, FN Plzeň, pracoviště potápěčské medicíny dr. Macura- Hradec Králové
  • výbor apeluje na ostatní zařízení HBO, aby požádali o akreditaci svého zařízení (zejména ÚLZ Praha)
  • je nutno zaslat příslušné podklady- vyplněnou žádost a přílohy na Odbor vzdělávání a vědy MZ (p. Widzová), které budou rozeslány ke zhodnocení a schválení jednotlivým členům Akreditační komise oboru
 10. Problematika organizace kurzů v rámci našeho oboru- Hájek, Hrnčíř, Sázel
  • dopis řediteli IPVZ Malinovi, dopis členům ČSHLM týkající se této problematiky,
  • projekt podpory vzdělávání (IPVZ) byl ukončen v 4/2013,
  • otázka organizování vzdělávacích kurzů – již 3 roky se neuskutečnil vzhledem k nízkému počtu přihlášených účastníků- IPVZ je nebude organizovat, pokud budou finančně ztrátové
  • východiskem se jeví organizace kurzu akreditovaným subjektem, který by garantoval jak hyperbarickou a potápěčskou část, tak i část leteckou
  • tyto podmínky splňuje pouze ÚLZ, který nyní bude žádat o přidělení akreditace k pořádání vzdělávacích kurzů
 11. Komise pro lékovou politiku a kategorizaci(KLPK) – Sázel
  • zasedání 1x ročně
  • předložil zápis ze schůze KLPK konané dne 29. 4. 2013
  • Plenární zasedání KLPK dne 10. 6. 2013 – za OS ČSHLM nominován Sázel
 12. 20. Kongres ČSARIM - Brno, 19.-21. 9. 2013- Hájek
  • naše OS byla pozvána k spoluorganizaci bloku hyperbarické medicíny – plánována 4 sdělení – souhrn problematiky HBO včetně EBM - Hájek, hyperoxie normobarická – zajistí ČSARIM, problematika intoxikace CO – Hyánek, problematika DCS – Novotný
 13. Společná konference hyperbarické medicíny – 4. ODHM 2014- v polovině června/předběžně 18.- 21. 6. 2014?/
  • předběžně plánován 4 denní program / st – so/
  • st – Workshop na téma EBM formou interaktivního kurzu-organizační zajištění Klugar, LF a FZV UP Olomouc
  • čt-pá – 4. Ostravské dny hyperbarické medicíny (ODHM)-Hájek
  • So- konferece „DAN Divers Day“- zajištěním pověřen Macura, DAN Czech
  • možnost přizvat k organizaci konference americkou agenturu ONRG se sídlem v Praze- finančí grant k zajištění účasti vyzvaných zahraničních řečníků- Klugar
 14. Různé
  • Hájek- odsouhlasení nákladů v souvislosti s přípravou a výrobou Sborníku přednášek z probíhající konference hyperbarické a letecké medicíny- cca 12 000,- za tisk a výrobu, 8000,- za grafickou přípravu
  • Pudil - dotaz společnosti pro tělovýchovné lékařství, zdali mohou implementovat „Doporučení pro posuzování zdravotního stavu sportovních potápěčů“ vypracované pracovní skupinou naší OS - vyjádřen souhlas
  • dále zájem o pomoc při organizování přednášek s tématikou hyperbarické a potápěčské medicíny /např. problematika DCS/ v rámci odborných kurzů této odbornosti - vyjádřen souhlas

Partneři webu