| about ČSHLM | Doctors | Recommended practices and opinions | | Contact

 
 

News

News

Jednání schůze výboru OS ČSHLM ze dne 21. 6. 2012

Jednání schůze výboru OS ČSHLM ze dne 21. 6. 2012

Místo konání: Hukvaldy, Hotel Hukvaldy
Přítomní: MUDr. M. Hájek, Doc. MUDr. E. Hrnčíř CSc. MBA, MUDr. P. Macura, MUDr. A. Malíková, MUDr. J. Sůvová, MUDr. K. Šustr, Bc. J. Maršálková
Omluveni: MUDr. P. Kriška, MUDr. Š. Novotný, MUDr. M. Sázel, MUDr. D. Skoumal
Zástupci revizní komise - MUDr. J. Zapletalová, PhDr M. Klugar, PhD

Hosté: MUDr. P. Došel, MUDr. J. Růžička PhD

Zápisem pověřena MUDr. J. Sůvová / dále bez titulů/

 1. Kontrola zápisu minulé schůze z 27. 1. 2012
  • a) Jednání o spolupráci s představiteli OS SVL ČLS JEP a SPL- referuje Macura- dokument „Doporučení pro posuzování zdravotního stavu sportovních potápěčů“ byl publikován v časopise Practicus č.3/2012. Dále byl nabídnut k publikaci v časopise Apel (SPL)-zatím nedošlo k dohodě.
  • b) Jednání na MZ v Praze 15. 3. 2012 s náměstkem ministra ing. P. Noskem- referuje Hájek
   • kategorizace, akreditace pracovišť, ekonomika HBO ve vícemístné komoře u akutních případů v době ÚPS
   • jednou z nabízených variant řešení je zřízení tzv. centrové péče- vytvoření sítě akreditovaných pracovišť na území ČR – pracoviště I. typu budou poskytovat péči v celé šíři indikačního spektra vč. tzv. akutních (emergentních) indikací, pracoviště II. typu péči u neakutních indikací
   • dále se otevírá možnost technického dovybavení pracovišť ze zdrojů EU
   • v této souvislosti byla zaslána výzva spolupracujícím klinickým pracovištím i vedení některých odb. společností s žádostí o podporu našich aktivit
  • c) Léčba HBO u pacientů s implantovaným KS – Novotný (referuje v zastoupení Hájek)
   • problematika indikace HBO u pacientů s implantovaným KS
   • KS obecně jsou certifikovány k užití ve zvýšeném atmosférickém tlaku
   • výjimku tvoří 2 typy KS výrobce Biotronik - EVIA a EFFECTA, u kterých je HBO výrobcem kontraindikována
   • souhrn problematiky i možnosti řešení bude detailně presentován dr. Novotným na probíhající konferenci 3.ODHM- presentace plánována na 22.6.2012
   • bude vhodné vypracovat oficiální stanovisko OS k této problematice
  • d) Mediální aktivity naší OS v periodicích – Hrnčíř
   • nabízí možnost publikací v časopise Pracovní lékařství
   • existuje možnost představení aktuální problematiky našeho oboru v rámci společného projektu ČLS a redakcí Zdravotnických novin a Lékařských listů
   • příspěvky zasílat doc. Hrnčířovi
  • e) Novelizace doporučeného postupu diagnostiky a léčby intoxikace CO – Hájek
   • bude dokončena během letošního roku
 2. Proces kultivace seznamu zdravotních výkonů – Sázel (referuje v zastoupení Hájek)
  • rozpracovány 3 kódy- 78841,78843, 78845
  • zrušena úhrada za lokální dekongestivum
  • předpokládáme, že budeme pozváni na jednání PS k DŘ
  • nutno upozornit na stále platnou autorskou odbornost 708 ke všem výkonům, kterou jsme na předchozím jednání PS k DŘ navrhovali změnit v souladu se souhlasným stanoviskem OS ČSARIM
 3. Návrh novelizace znění stanov OS ČSHLM - Hrnčíř, Malíková
  • bylo vydáno novelizované znění stanov ČLS JEP
  • Hrnčíř upozorňuje, že některé odborné společnosti nemají své specifické stanovy a řídí se mateřskými stanovami ČLS JEP
  • do příštího jednání výboru bude navržen postup, zda budeme vycházet z mateřských stanov ČLS JEP, nebo budou upraveny nevyhovující pasáže stávajích stanov OS ČSHLM- zodpovídá Hrnčíř, Malíková, Kriška, Sázel
 4. Hospodaření OS, členská základna – referuje Maršálková
  • stav fondu ČSHLM k 1.1.2012 činí 19 793,- Kč
  • vyúčtování za zasedání výboru z 27.1.2012 v Pardubicích činí – 2100,-Kč
  • stav fondu ČSHLM k 20.6.2012 činí 17 693,-Kč
  • stav členů k 20. 6. 2012 – 105
  • noví členové
   • MUDr. Vladimír Hadač, chir. amb. Trutnov
   • Ing.Jiří Dejmek, Ústav biofyziky LF v Plzni
   • MUDr. Dana Kubelková, ÚLZ Praha
 5. Průběh procesu akreditace pracovišť dle nového vzdělávacího programu – referuje Hájek
  • v současné době je většina pracovišť akreditovaná dle původního vzdělávacího programu(dále VP) oboru hyperbarická medicína a oxygenoterapie(HMO)
  • dle současného VP nástavbového oboru HLM je akreditována Ambulance potápěčské medicíny v Hradci Králové, nyní o akreditaci žádají další pracoviště- FNKV Praha, FN Plzeň a Městská nemocnice Ostrava
  • bude řešeno na nadcházejícím zasedání akreditační komise dne 21.6.2012
 6. Nový bod programu – Malíková přednesla žádost o schválení nového bodu programu - přítomnými jednomyslně odsouhlaseno – Otevírá se nově možnost vzniku nového HBO pracovišti v Brně – žádá o podpůrné stanovisko pro právě probíhající jednání se zdravotními pojišťovnami – výborem jednomyslně vyjádřen souhlas s podporujícím dopisem o zřízení nového HBO pracoviště v Brně – vypracováním a odesláním dopisu pověřen Hájek
  • Hájek doplňuje aktuální postoj VZP k této problematice, protože mu nedávno byla doručena odpověď z ústředí VZP na dotaz rodičů jednoho z dětských pacientů léčených na jeho pracovišti, proč na Moravě kromě Ostravy neexistuje další léčebné centrum
  • rodičům byla doručena odpověď ve smyslu, že nelze souhlasit s tvrzením, že na Moravě je jen jediné centrum hyperbarické medicíny, a to v Městské nemocnici v Ostravě, protože VZP ČR má tuto léčbu nasmlouvánu i v Brně v Centru hyperbarické medicíny, s.r.o. !!!
  • ústředí VZP údajně nemá žádné signály z krajských poboček VZP včetně těch z Moravy, že by tento typ péče v oprávněně indikovaných případech byl pro pojištěnce obtížně dostupný
  • dle provedené analýzy VZP vykazování této péče není řada pracovišť HBO plně využívána
  • dle názoru VZP je situace zapříčiněna naší odbornou společností, která nevyužila nabídku VZP na spolupráci při kultivaci stávající sítě pracovišť hyperbarické medicíny s tím, že je potřeba společně provést audity pracovišť se zaměřením na personální a technické vybavení, v návaznosti na další odbornosti a lůžkový fond a tudíž na základě těchto skutečností VZP s nasmlouváním dalších pracovišť hyperbarické medicíny nesouhlasí
  • co se týče výše uvedeného smluvního pracoviště VZP v Brně (Centrum hyperbarické medicíny, s.r.o.)- skutečnost je taková, že tento subjekt provozuje komoru v Pardubicích!
  • výbor konstatuje, že nikdo z přítomných členů výboru osobně nezná ani provozovatele, ani garanta odborné péče, ani zdravotnický či technický personál tohoto pardubického pracoviště
  • výbor dále konstatuje, že toto pracoviště naprosto jednoznačně ignoruje veškeré vzdělávací aktivity týkající se problematiky našeho oboru pořádané a organizované nejen naší odbornou společností, ale i státem v rámci postgraduálního vzdělávání (IPVZ) apod.

Partneři webu