Úvodní stránka | o ČSHLM | Lékaři | Pacienti | Kontakt

 
 
Co je hyperbarie? Co je hyperbarie?
nacházíte se
Úvodní stránkaVOLBY 2014
Přeskočit navigaci

VOLBY 2014

Výsledky voleb 2014  [DOC.]

Výbor České společnosti hyperbarické a letecké medicíny ČLS JEP rozhodl na svém jednání dne 19. 6. 2014 o konání voleb. Tato skutečnost byla potvrzena na jednání  Shromáždění  členů ČSHLM ČLS JEP  konaném dne  20. 6. 2014 v Rožnově p. R.

Volby se konají do:    

  • a) výboru
  • b) revizní komise

Volební období: od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2018

Forma voleb: volby proběhnou korespondenčně, jednokolově

Volební komise: výbor navrhl a shromáždění členů zvolilo za členy volební komise:

  • a) MUDr. Miloš Sázel, CSc. - předseda
  • b) Mgr. Jana Maršálková - člen
  • c) MUDr. Zdeňka Krišková - člen

Návrhy kandidátů: řádní členové společnosti mohou navrhovat písemně na adresu: M. Sázel, ÚLZ, Gen. Píky 1, 160 60 Praha 6, nebo e-mailem na adresu: sazel@ulz.cz, v době od 15. 9. do 30. 9. 2014, kandidáty zvlášť do výboru, a zvlášť do revizní komise. Navržený kandidát musí být řádným členem společnosti a musí s kandidaturou do příslušného orgánu souhlasit (za souhlas s kandidaturou odpovídá navrhující osoba!). Řádný člen může kandidovat jak do výboru, tak do revizní komise. Bude-li zvolen do obou orgánů, sám si vybere, ve kterém orgánu bude pracovat.

Kandidátní listina: na základě návrhů kandidátů sestaví volební komise kandidátní listinu do výboru a samostatně do revizní komise. Výbor ji zveřejní od 6. 10. do 19. 10. 2014 na internetových stránkách společnosti http://www.cshlm.cz a ČLS JEP.

Volební lístky: Na volebních lístcích bude uveden max. počet volených osob do příslušného orgánu. Volební lístky budou zaslány všem řádným členům ČSHLM ČLS JEP.

Počty členů: do výboru bude voleno celkem jedenáct členů
                     do revizní komise bude voleno celkem tři členové

Hlasování: každý řádný člen společnosti obdrží poštou prázdné volební lístky do výboru a do revizní komise. Na volebních lístcích volič napíše čitelně jména volených osob z uvedených na kandidátce, maximálně však do stanoveného počtu členů orgánu. Napsání více osob, než která je uvedena na volebním lístku, způsobí neplatnost hlasu. Označení menšího počtu osob neplatnost nezpůsobuje. Volební lístky se zapsáním volených osob zašle volič do 28. 11. 2014 (rozhodující je den podání na poštu) na adresu: Volební komise společnosti, sekretariát ČLS JEP, 120 26  Praha 2, Sokolská 490/31. Později zaslaný volební lístek je neplatný.

Výsledky voleb: volební komise provede sčítání hlasů do volených orgánů. Zvlášť sečte platné a neplatné hlasy. Poté sepíše zápis o průběhu a výsledcích voleb, který podepíší všichni členové volební komise. Každý člen volební komise je oprávněn napsat do zápisu své námitky.

Obdrželo-li více kandidátů na posledním voleném místě stejný počet hlasů, o zvolení rozhodne losování za účasti volební komise.

Výsledky voleb vyhlásí předseda volební komise nebo jím pověřená osoba nejpozději do dvou týdnů od ukončení voleb zveřejněním výsledků voleb na internetových stránkách společnosti a ČLS JEP.

Stížnosti: stížnosti na průběh voleb lze podávat písemně (nikoliv e-mailem) do jednoho měsíce od vyhlášení výsledků voleb na adresu volební komise uvedenou výše v části hlasování. Stížnost musí obsahovat stručný popis volebního postupu a popis, v čem je spatřována jeho nesprávnost, jinak nebude stížnost považována za oprávněnou. K později podané stížnosti nebude přihlíženo. O stížnosti rozhodne volební komise.

Archivace: hlasovací lístky a zápis o průběhu a výsledcích voleb archivuje sekretariát po dobu pěti roků.

Dne 5.9.2014

MUDr. Michal Hájek
předseda České společnosti hyperbarické
a letecké medicíny ĆLS JEP

Zápisy z výboru

 
Archiv

Medikus