Úvodní stránka | o ČSHLM | Lékaři | Pacienti | Kontakt

 
 
Co je hyperbarie? Co je hyperbarie?
nacházíte se
Úvodní stránkaAktuálně
Přeskočit navigaci

Aktuálně

Jednání schůze výboru OS ČSHLM ze dne 23. 6. 2011

Jednání schůze výboru OS ČSHLM ze dne 23. 6. 2011

Místo konání: Interhotel Montana, Špindlerův Mlýn

Přítomní: MUDr. M. Hájek, Doc. MUDr. E. Hrnčíř, CSc., MBA, MUDr. P. Kriška, MUDr. P. Macura, Bc. J. Maršálková, MUDr. M. Sázel, CSc., MUDr. J. Sůvová, MUDr. K. Šustr

Hosté: Prof. MUDr. R. Pudil, PhD, MUDr. I. Greguš - člen revizní komise

Omluveni: MUDr. A. Malíková, MUDr. Š. Novotný, MUDr. D. Skoumal

Zápisem pověřena MUDr. J.Sůvová (dále bez titulů)

 1. Usnesení a úkoly z poslední schůze (kontrola zápisu)

  a/  Dopis ČLK – Sázel
  • připomínky k novele Zákona o veřejném zdravotním pojištění výbor akceptuje
  • ČSHLM je garantem 3 výkonů – 78 841, 78 843, 78 845 - měly by být hrazeny z veřejného zdravotního pojištění v indikacích vědecky ověřených (dle Evropské konsensuální konference ECHM) 

  b/  Stanovy ČSHLM- Kriška, Hrnčíř, Malíková
  • Aktuální znění stanov neodpovídá současné situaci, nutno aktualizovat, pověření členové výboru dodají návrh znění do poloviny října 2011 s označením změn v příslušných bodech

  c/  Doporučené postupy při posuzování zdravotního stavu potapěčů – Pudil, Macura
  • po více než  2 letech práce předložena ke schválení definitivní podoba doporučeného postupu
  • zdravotní způsobilost k přístrojovému potápění hodnotí lékař, který by měl být  seznámen s potapěčskou problematikou, v optimálním případě po absolvování odborného kurzu ČSHLM ČLS JEP a získáním statutu pověřeného lékaře
  • v případě nejasností, přítomnosti onemocnění, které by mohlo znamenat kontraindikaci lze vyžádat stanovisko lékaře se způsobilostí v hyberbarické a potapěčské medicíně
  • prohlídky jsou vstupní, periodické, mimořádné
  • výbor doporučený postup po provedených formálních úpravách schválil 
  • materiál v této podobě bude uveřejněn na webových stránkách naší odborné společnosti a bude publikován v některém z odborných časopisů
  • změna v systému provádění prohlídek bude implementována do koncepce oboru, která se připravuje a nelze vyloučit systémové změny (jednání s příslušnými odbornostmi, event. MZ ČR) 

  d/  Jednání ÚLZ versus VZP – Sázel
  • příslušná pobočka VZP v Praze při podpisu smlouvy na rok 2011 začala vyžadovat přítomnost specialisty s odborností 708(!), přestože pracovníci ÚLZ – Došel, Sázel – mají plnou odbornou kvalifikaci (specializovanou způsobilost v oboru HMO) k provádění všech výkonů HBO na specializovaném pracovišti ústavu
  • důvodem je, že v příslušných registračních listech výkonů je stále uvedená jako jediná autorská odbornost 708 (ARO), což neodpovídá současné realitě a vývoji v medicíně v posledních 10 letech
  • v této věci bylo písemně osloveno MZ ČR, které jako jediné řešení příslušné změny v textu registračního listu navrhlo jednání v rámci Pracovní skupiny-DŘ  k SZV po předložení souhlasu příslušné odborné společnosti (ČSARIM)
  • smlouva s VZP byla po opakovaných jednáních podmínečně podepsána 

  e/  e-learningové průřezové kurzy IPVZ – Hájek
  • naše OS se přihlásila do programu e-learningových kurzů v rámci vzdělávacího programu oboru (1.lékařská první pomoc , 2. etika, komunikace,legislativa, 3. radiační ochrana, 4. prevence užívání nývykových látek)
  • celý projekt byl  z důvodu nedostatečného zájmu ze strany OS vedením IPVZ zrušen

  f/  Doporučený postup DCS – Novotný, v zastoupení Hájek
  • znění doporučeného postupu předloženo ve finální verzi,  vychází z doporučení německé odb. společnosti GTUEM
  • členové výboru tento doporučený postup schválili s připomínkami formálního charakteru, které budou odstraněny a předloženy  dr. Sázelem (termín konec června 2011)

  g/  Kongres ČSHLM 2011 – Hájek
  • tisk sborníku přednášek – 110 kusů – 8712,- Kč + odměna 5000 Kč,-  grafikovi -  výborem jednomyslně schváleno -  uhradí ČSHLM

  h/  Konference Rande 2011 – Hájek
  • 9.-10.6.2011 proběhla za garance OS ČSHLM  Konference hojení ran „ Rande“ v Třinci, prezentován blok přednášek s tématikou HBO

  ch/  Dopis řediteli FN Brno – Hájek
  • poslán podpůrný dopis ke zřízení centra hyperbarické oxygenoterapie ve FN Brno

  i/  Koncepce oboru – Hájek
  • t.č. není připraveno

  j/  Změny ve vzdělávacím programu oboru hyperbarická a letecká medicína- v části letecká medicína – Sázel
  • povinné kurzy – v současném Vzdělávacím programu jsou povinné 2 kurzy- hyperbarická a letecká medicína- 1 týden, letecké lékařství- 2 týdny (aktivita MZČR, v původním návrhu OS byl tento kurz zařazen mezi doporučené), takže problematika letecké medicíny v kontextu celého oboru je nadměrná
  • návrh řešení: 1. vyjmout 2 týdenní kurz letecké medicíny z povinných kurzů a zařadit ho mezi doporučené kurzy
  • 2. spojit tento kurz s kurzem JAR-FCL 3, který pořádá  Úřad civilního letectví(zajistí dr.Sázel)
  • Žádost IPVZ na vypracování a schválení logbooku s předepsaným počtem jednotlivých výkonů dle VP oboru- schváleno

  k/  Diskusní forum na webu - Hájek
  • podána žádost o zřízení diskusního fóra, žádost adresována zřizovateli webových stránek- spol. Meditorial- zatím bez odpovědi

 2. Jednání MZ-PS- DŘ k SZV 21.4.2011 – Sázel

  • hyberbarická a letecká medicína je sice samostatný obor, ale není nositelem výkonů 78841,78843,78845
  • tyto výkony stále zařazeny pod odbornost 708 ( anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicína)
  • ČSHLM žádá vytvoření samostatné odbornosti, vlastní výkony budou beze změny
  • za obor anesteziologie a intenzivní medicína nejsou námitky ke změně hlavní odbornosti, pouze požadavek, aby odbornost 708 byla nadále u těchto výkonů jako vedlejší odbornost (dopis prof. MUDr. K. Cvachovce, CSc, MBA z 17.2.2011)
  • průběh jednání zcela překvapivý, naše návrhy byly okamžitě shozeny ze stolu a začaly se řešit otázky struktury a finančního hodnocení výkonů, což imponovalo jako snaha o snížení plateb za výkony, potažmo omezení péče, s čímž naše OS zásadně nesouhlasí
  • připomínky k průběhu jednání, které písemně zaslal předseda OS,  nebyly v rámci  příslušného zápisu zohledněny 
  • další jednání v plánu na  8/2011 v Praze – účast Hájek, Sázel 

 3. Výkon tcpO2 – Hájek, Sázel

  • Česká diabetologická společnost ČLS JEP souhlasí se sdílením odbornosti zdrav. výkonu 13065 – měření transkutánního tlaku kyslíku na jedné končetině v registračním listu pro odbornost hyperbarická a letecká medicina / tzv. další povolená odbornost/
  • Tento návrh bude předložen na příštímk jednání PS v 08/2011

 4. Karty ČSL – Sázel

  • evidenční karty ČSL JEP budou na 19. Kongresu ČSHLM rozdány jednotlivým členům, evidence vydání není ČLS JEP vyžadována

 5. jednání k novele zákona č. 96/2004 duben 2011 – Sázel

  • v návrhu zrušení odborného dohledu, vzdělávání by mělo být sledováno zaměstnavatelem apod.

 6. Reakreditace – Hájek

  • HBO je dle současné novelizované legislativy  nástavbovým oborem( hyperbarická a letecká medicína), 1.7. 2011 však expiruje 2 leté přechodné období platnosti Rozhodnutí o udělení akreditace v původním oboru (hyperbarická medicína a oxygenoterapie) a všechna pracoviště by si měla požádat o udělení akreditace (reakreditace) znovu
  • Současně bylo přijato vedením MZ ČR rozhodnutí, že pracoviště budou i nadále uznávána jako akreditovaná dle bývalé legislativy, přičemž není stanoven termín a kdykoli může dojít k odnímání akreditací ze strany ministerstva

 7. Nová personální a technická vyhláška- Hájek

  • vychází se ze současné vyhlášky č.221/2010 Sb.
  • požadavky na minimální personální zabezpečení v oboru hyperbarická a letecká medicína –
   a) lékař se zvláštní odbornou způsobilostí v hyperbarické a letecké medicíně, 
   b) všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent
  • požadavky na minimální technické vybavení zdravotníckých zařízení v oboru hyperbarická a letecká medicína –
   a)hyperbarická komora,
   b) pulzní oxymetr,
   c) optotypy  v ordinaci potapěčské medicíny a letecké medicíny,
   d) otoskop v ordinaci potápěčské medicíny
  • členové výboru souhlasí se zněním příslušné novely

 8. OS ČSHLM- aktuální stav – Maršálková

  • stav členů k 22.6.2011 – 104 členů
  • nově přijatí - 6 - A. Neduchová -Praha 
                               J.Fikarová- Brno
                               V. Najmanová- Hostinné
                               J. Smékalová-Nové Město na Moravě
                               J. Holek -  Hronov
                               M. Korundová-  Hronov
  • zrušeno členství - 4 –F. Svoboda  - Praha
                                         M. Emmerová - Plzeň
                                         D. Řezníček - Zlín
                                         L. Matějovský - Most 
  • fond ČSHLM k 1.1.2011 – 20 740,- Kč

 9. Poster – podpora pracovišť HBO – Hájek

  • byl vypracován návrh posteru k podpoře a propagaci  HBO terapie
  • jednodušše použitelný- v krajních sloupcích jsou uvedeny indikace dle současné vyhlášky MZ ČR, zatímco prostřední část je určena pro jednotlivá pracoviště- kontaktní adresy, telefony,webové stránky apod.
  • hrazení tisku a distribuce není v současných finančních možnostech OS, hradí si každé pracoviště individuálně

 10. Vypracování odborného vyjádření k použití normobarického kyslíku v O2 baru Pohoda c.z.  Praha 10 – Hájek

  • předseda OS byl požádán příslušným odborem MZ ČR k vyjádření, zda poskytování  kyslíkové léčby pro kosmetické a wellness účely a podobých služeb není v rozporu s legislativou
  • po diskuzi přijato usnesení, aby se naše odborná společnost k použití normobarického kyslíku nevyjadřovala, neboť HBO terapie využívá kyslík v hyperbarickém prostředí a z našeho pohledu je použití normobarického kyslíku k těmto účelům obsolentní 

 11. Blok přednášek HBO na konferenci ČSARIM Praha 6.- 8. 10.2011 - Hájek

  • byli jsme požádáni sestavit blok přednášek na téma využití HBO v lékařské praxi-  zajistí  Hájek

 12. Konference 3.ODHM 2012 - Hukvaldy – Hájek

  • termín 21.-22.6.2012- zvažováno ještě prodloužení termínu na 3 dny – od 20.6.2011

 13. Webové stránky pracovišť - Hájek

  • bylo zjištěno, že pracoviště Prajzko  Hronov a.s. na svých webových stránkách inzeruje HBO terapii v rámci tzv. wellness pobytů, dále nabízí 10denní pobyty v zařízení s provedením HBO v celkovém počtu 20 expozic u indikovaných onemocnění (plně hrazeno ZP) s nabídkou úhrady ubytování
  • Součástí webové presentace u výše uvedených kontroverzí je neoprávněné používání loga odborné společnosti ČSHLM   
  • členové výboru ČSHLM se zásadním způsobem distancují od způsobu takovéto prezentace HBO terapie včetně zneužití loga OS ČSHLM
  • prohlášení o důrazném distancování se bude umístěno i na webových stránkách ČSHLM
  • pracoviště Prajzko Hronov bude na shromáždění členů ČSHLM 24.6.2011 důrazně upozorněno o nutnosti stažení těchto kontroverzních údajů, pokud nebudou zástupci pracoviště na shromáždění ČSHLM přítomni, bude jim zaslán dopis
  • na základě těchto informací vyvstala nutnost aplikovat do Stanov OS ČSHLM zmínku o tom, že inzerování kontroverzního využití HBO a zneužití loga a názvu společnosti bude sankcionováno

 14. Program jednání shromáždění členů ČSHLM 24.6.2011 – Hájek

  • smlouva ÚLZ Praha s VZP
  • stanovy ČSHLM
  • doporučené postupy posuzování zdravotního stavu potapěčů, doporučený postup DCS
  • reakreditace pracovišť
  • novela vyhlášky o personálním a technickém vybavení zdrav. zařízení
  • aktuální stav OS ČSHLM, členská základna
  • podpora pracovišť HBO – Poster
  • blok HBO – konference ČSARIM 6-8.10.2011 Praha
  • konference 3.ODHM 21.-22.6.2012- Hukvaldy
  • webové stránky pracovišť
Zápis a kontrola- dr. J.Sůvová, dr. M.Hájek

Archiv

Zápisy z výboru

 
Archiv
Partneři webu