Úvodní stránka | o ČSHLM | Lékaři | Pacienti | Kontakt

 
 
Co je hyperbarie? Co je hyperbarie?
nacházíte se
Úvodní stránkaAktuálně
Přeskočit navigaci

Aktuálně

Jednání schůze výboru OS ČSHLM ze dne 21. 6. 2012

Jednání schůze výboru OS ČSHLM ze dne 21. 6. 2012

Místo konání: Hukvaldy, Hotel Hukvaldy
Přítomní: MUDr. M. Hájek, Doc. MUDr. E. Hrnčíř CSc. MBA, MUDr. P. Macura, MUDr. A. Malíková, MUDr. J. Sůvová, MUDr. K. Šustr, Bc. J. Maršálková
Omluveni: MUDr. P. Kriška, MUDr. Š. Novotný, MUDr. M. Sázel, MUDr. D. Skoumal
Zástupci revizní komise - MUDr. J. Zapletalová, PhDr M. Klugar, PhD

Hosté: MUDr. P. Došel, MUDr. J. Růžička PhD

Zápisem pověřena MUDr. J. Sůvová / dále bez titulů/

 1. Kontrola zápisu minulé schůze z 27. 1. 2012
  • a) Jednání o spolupráci s představiteli OS SVL ČLS JEP a SPL- referuje Macura- dokument „Doporučení pro posuzování zdravotního stavu sportovních potápěčů“ byl publikován v časopise Practicus č.3/2012. Dále byl nabídnut k publikaci v časopise Apel (SPL)-zatím nedošlo k dohodě.
  • b) Jednání na MZ v Praze 15. 3. 2012 s náměstkem ministra ing. P. Noskem- referuje Hájek
   • kategorizace, akreditace pracovišť, ekonomika HBO ve vícemístné komoře u akutních případů v době ÚPS
   • jednou z nabízených variant řešení je zřízení tzv. centrové péče- vytvoření sítě akreditovaných pracovišť na území ČR – pracoviště I. typu budou poskytovat péči v celé šíři indikačního spektra vč. tzv. akutních (emergentních) indikací, pracoviště II. typu péči u neakutních indikací
   • dále se otevírá možnost technického dovybavení pracovišť ze zdrojů EU
   • v této souvislosti byla zaslána výzva spolupracujícím klinickým pracovištím i vedení některých odb. společností s žádostí o podporu našich aktivit
  • c) Léčba HBO u pacientů s implantovaným KS – Novotný (referuje v zastoupení Hájek)
   • problematika indikace HBO u pacientů s implantovaným KS
   • KS obecně jsou certifikovány k užití ve zvýšeném atmosférickém tlaku
   • výjimku tvoří 2 typy KS výrobce Biotronik - EVIA a EFFECTA, u kterých je HBO výrobcem kontraindikována
   • souhrn problematiky i možnosti řešení bude detailně presentován dr. Novotným na probíhající konferenci 3.ODHM- presentace plánována na 22.6.2012
   • bude vhodné vypracovat oficiální stanovisko OS k této problematice
  • d) Mediální aktivity naší OS v periodicích – Hrnčíř
   • nabízí možnost publikací v časopise Pracovní lékařství
   • existuje možnost představení aktuální problematiky našeho oboru v rámci společného projektu ČLS a redakcí Zdravotnických novin a Lékařských listů
   • příspěvky zasílat doc. Hrnčířovi
  • e) Novelizace doporučeného postupu diagnostiky a léčby intoxikace CO – Hájek
   • bude dokončena během letošního roku
 2. Proces kultivace seznamu zdravotních výkonů – Sázel (referuje v zastoupení Hájek)
  • rozpracovány 3 kódy- 78841,78843, 78845
  • zrušena úhrada za lokální dekongestivum
  • předpokládáme, že budeme pozváni na jednání PS k DŘ
  • nutno upozornit na stále platnou autorskou odbornost 708 ke všem výkonům, kterou jsme na předchozím jednání PS k DŘ navrhovali změnit v souladu se souhlasným stanoviskem OS ČSARIM
 3. Návrh novelizace znění stanov OS ČSHLM - Hrnčíř, Malíková
  • bylo vydáno novelizované znění stanov ČLS JEP
  • Hrnčíř upozorňuje, že některé odborné společnosti nemají své specifické stanovy a řídí se mateřskými stanovami ČLS JEP
  • do příštího jednání výboru bude navržen postup, zda budeme vycházet z mateřských stanov ČLS JEP, nebo budou upraveny nevyhovující pasáže stávajích stanov OS ČSHLM- zodpovídá Hrnčíř, Malíková, Kriška, Sázel
 4. Hospodaření OS, členská základna – referuje Maršálková
  • stav fondu ČSHLM k 1.1.2012 činí 19 793,- Kč
  • vyúčtování za zasedání výboru z 27.1.2012 v Pardubicích činí – 2100,-Kč
  • stav fondu ČSHLM k 20.6.2012 činí 17 693,-Kč
  • stav členů k 20. 6. 2012 – 105
  • noví členové
   • MUDr. Vladimír Hadač, chir. amb. Trutnov
   • Ing.Jiří Dejmek, Ústav biofyziky LF v Plzni
   • MUDr. Dana Kubelková, ÚLZ Praha
 5. Průběh procesu akreditace pracovišť dle nového vzdělávacího programu – referuje Hájek
  • v současné době je většina pracovišť akreditovaná dle původního vzdělávacího programu(dále VP) oboru hyperbarická medicína a oxygenoterapie(HMO)
  • dle současného VP nástavbového oboru HLM je akreditována Ambulance potápěčské medicíny v Hradci Králové, nyní o akreditaci žádají další pracoviště- FNKV Praha, FN Plzeň a Městská nemocnice Ostrava
  • bude řešeno na nadcházejícím zasedání akreditační komise dne 21.6.2012
 6. Nový bod programu – Malíková přednesla žádost o schválení nového bodu programu - přítomnými jednomyslně odsouhlaseno – Otevírá se nově možnost vzniku nového HBO pracovišti v Brně – žádá o podpůrné stanovisko pro právě probíhající jednání se zdravotními pojišťovnami – výborem jednomyslně vyjádřen souhlas s podporujícím dopisem o zřízení nového HBO pracoviště v Brně – vypracováním a odesláním dopisu pověřen Hájek
  • Hájek doplňuje aktuální postoj VZP k této problematice, protože mu nedávno byla doručena odpověď z ústředí VZP na dotaz rodičů jednoho z dětských pacientů léčených na jeho pracovišti, proč na Moravě kromě Ostravy neexistuje další léčebné centrum
  • rodičům byla doručena odpověď ve smyslu, že nelze souhlasit s tvrzením, že na Moravě je jen jediné centrum hyperbarické medicíny, a to v Městské nemocnici v Ostravě, protože VZP ČR má tuto léčbu nasmlouvánu i v Brně v Centru hyperbarické medicíny, s.r.o. !!!
  • ústředí VZP údajně nemá žádné signály z krajských poboček VZP včetně těch z Moravy, že by tento typ péče v oprávněně indikovaných případech byl pro pojištěnce obtížně dostupný
  • dle provedené analýzy VZP vykazování této péče není řada pracovišť HBO plně využívána
  • dle názoru VZP je situace zapříčiněna naší odbornou společností, která nevyužila nabídku VZP na spolupráci při kultivaci stávající sítě pracovišť hyperbarické medicíny s tím, že je potřeba společně provést audity pracovišť se zaměřením na personální a technické vybavení, v návaznosti na další odbornosti a lůžkový fond a tudíž na základě těchto skutečností VZP s nasmlouváním dalších pracovišť hyperbarické medicíny nesouhlasí
  • co se týče výše uvedeného smluvního pracoviště VZP v Brně (Centrum hyperbarické medicíny, s.r.o.)- skutečnost je taková, že tento subjekt provozuje komoru v Pardubicích!
  • výbor konstatuje, že nikdo z přítomných členů výboru osobně nezná ani provozovatele, ani garanta odborné péče, ani zdravotnický či technický personál tohoto pardubického pracoviště
  • výbor dále konstatuje, že toto pracoviště naprosto jednoznačně ignoruje veškeré vzdělávací aktivity týkající se problematiky našeho oboru pořádané a organizované nejen naší odbornou společností, ale i státem v rámci postgraduálního vzdělávání (IPVZ) apod.

Archiv

Zápisy z výboru

 
Archiv
Partneři webu